طرح اختلافات مربوط به قراردادهاي دستگاههاي دولتي بااطراف داخلي دردادگاهها،درمواردي كه درقراردادهاي مذكورارجاع به داوري پيش بيني شده است


آئين دادرسي مدني - داوري
شماره : 2462/الف ح
مورخ : 26/12/1368

درمواردي كه درقراردادهاي دستگاههاي اجرايي دولتي با اطراف داخلي ، حل اختلاف ازطريق ارجاع به داوري پيش بيني شده باشد درصورتي موضوع قابل طرح دردادگاه است كه دولت با ارجاع به داوري به استناد اصل (139) قانون اساسي ، مخالفت نمايد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 372

103

2462 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران