اعطاء مدت خدمت ارفاقي موضوع تبصره يك مكرر ماده 19 آئين نامه استخدامي شركت بيمه ايران براي بازنشستگي الزامي نميباشد


بتاريخ 9/12/1366 كلاسه پرونده 66/60 شماره دادنامه 66/108

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
هرچندبازنشستگي مستخدمين شركت سهامي بيمه ايران براساس ماده 24 آئين نامه استخدامي شركت مستلزم اينستكه مستخدم حداقل داراي 20 سال سابقه خدمت باشدوآراءشعب يازدهم وپانزدهم ديوان ازجهتي مغاير اين معني منطبق با آئين نامه استخدامي فوق الذكرنميباشد لكن چون بهرتقدير اعطاءمدت خدمت ارفاقي موضوع تبصره يك مكررماده 19 آئين نامه درمورد كسانيكه بارعايت شرايط مندرج درماده 24 بازنشسته شده اندالزامي نميباشد لذا دادنامه شماره 625 مورخ 11/9/1365 صادره ازشعبه 11 ديوان مبني برعدم لزوم اعطاء مدت ارفاقي به مستخدمين مشمول ماده 24 مزبوردر اين حدموافق مقررات تشخيص داده ميشود اين راي باستنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
بتاريخ 9/12/1366 كلاسه پرونده 66/60 شماره دادنامه 66/108

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 11و15ديوان عدالت اداري درخصوص ارفاق سنوات خدمت بازنشستگي براساس آئين نامه استخدامي شركت بيمه ايران
مقدمه :1- شعبه 11ديوان عدالت اداري ،درپرونده كلاسه 66/755نسبت بشكايت آقاي حيدرهدايت خوزاني بطرفيت شركت سهامي بيمه ايران بخواسته :بازگشت بكاروياده سال كمك ارفاقي به بازنشستگي طي دادنامه شماره 625 مورخ 11/9/1365 چنين انشاءراي نموده است :(باتوجه باينكه شاكي باستنادماده 24 آئين نامه استخدامي شركت سهامي بيمه ايران بعلت مورداحتياج نبودن وداشتن بيش از15 سال سابقه بازنشسته شده است تخلفي ازمقررات وضوابط قانوني دراقدامات سازمان طرف شكايت مشاهده نميشود.)
2-درخصوص شكايت خانم روشنك صارم پوربطرفيت شركت سهامي بيمه ايران بخواسته : الغا ابلاغ بازنشستگي واعاده بخدمت شعبه 15 ديوان در كلاسه پرونده 63/664 طي دادنامه 62 مورخ 5/3/1364چنين انشاءراي نموده : نظرباينكه وكيل شاكيه بموجب صورتجلسه مورخ 31/2/1364 درخواست صدور حكم بازنشستگي موكله راباارفاق مندرج درتبصره يك مكررماده 19 آئين نامه استخدامي شركت سهامي بيمه ايران رانموده واصل بازنشستگي شاكيه بر اساس موافقت مديرعامل شركت قطعيت يافته وازطرفي ازتاريخ 23/11/58 بازنشستگي كارمندي راكه كمتراز20 سال سابقه خدمت داشته باشدجزبا منظورنمودن ارفاق مقرردرتبصره يك مكررماده 19 آئين نامه استخدامي شركت سهامي بيمه ايران ملزم است كه دربازنشستگي شاكيه ده سال خدمت ارفاقي رادراحتساب حقوق بازنشستگي وي رعايت نمايد.
بااعلام تعارض آراءصادره هيئت عمومي به تاريخ فوق به رياست حجه اسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وملاحظه سوابق امربااعلام كفايت مذاكرات به اكثريت آراءبشرح زيرانشاءراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه 292 تا293
روزنامه رسمي شماره 12610 - 14/3/1367
1

108 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1367/03/14 :تاريخ ابلاغ 1366/12/09 :تاريخ تصويب
قنوات
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران