دراتهام خودداري از انجام وظيفه مامورنظامي دادگاه طبق مقررات عمل نموده واعمال ماده 31 موردندارد


29 خودداري از انجام وظيفه
3/3/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان كشور

در خصوص اعتراض آقاي گروهبان 000 به راي 369/3/74 صادره از دادگاه نظامي يك فارس كه در اجراي ماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تجديدنظرخواهي كرده است به استحضارمي رساند: با عنايت به راي 1402/8/74 صادره از دادگاه نظامي كهكيلويه وبوير احمد، در مورد خودداري از انجام وظيفه كه با توجه به محتويات پرونده و اقرار صريح متهم و احراز بره انتسابي ، مستندا"به ماده 23 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ورعايت ماده 16قانون مجازات به 4ماه حبس آقاي 000 را محكوم كرده است 0 از راي صادره تجديدنظر خواهي شده ، دادگاه نظامي يك فارس حسب دادنامه فوق الذكر،با توجه به اينكه اعتراض موثري كه موجب نقض دادنامه گردد به عمل نيامده ، دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد شده است 0 محكوم عليه طي لايحه اي با ارائه گزارش پاسگاهي كه در آن انجام وظيفه مي كرده ، وگزارش منطقه انتظامي گچساران و گواهي شعبه دوم دادگاه گچساران كه گروهبان 000 هيچگونه لغو دستوري انجام نداده است ، و پرونده هاي مهتم مختومه ، و متهم توسط مامور مذكور جلب و توسط دادگاه به زندان معرفي شده 000 و خواستار نقض دادنامه و اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شده است 0

نظريه
با ملاحظه محتويات پرونده ، راي دادگاه نظامي يك به دلائل زير مخدوش است زيرا اولا"، دستور جلب متهم به صدور چك بلامحل از جانب دادگاه (دادگستري ) صادر شده ، و دليلي در پرونده وجود ندارد كه لغو دستور مقامات قضايي دادگستري شده باشد ثانيا" سرپرست نيروي انتظامي كه معترض در آن واحد خدمت مي كرده گزارش كرده كه لغو دستور نشده است ، عليهذا اعتراض معترض وارد است و عقيده به اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ارسال پرونده به ديوان كشور جهت نقض دادنامه دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

جناب آقاي 000 معاونت معظم دادسراي ديوان كشور

با احترام عطف به ارجاع مورخ 12/11/74درمورددرخواست گروهبان 000 در مورد صدور آراء از مراجع كيفري نظامي فارس كه مورد به همكار محترم جناب آقاي 000 جهت اظهارنظر پرونده ارجاع و به موجب نظريه مورخ 5/11/74 معظم له عقيده به اعمال ماده 31 و طرح مورددر ديوان عالي كشور اعلام داشته اند و مورد جهت اظهارنظر مجدد به اينجانب ارجاع و حسب نظريات واحكام صادره و محتويات پرونده درخواست معنونه نظريه خويش را درمخالفت با نظر همكار محترم بشرح ذيل معروض مي دارد0

نظريه
آراء صادره در ارتباط با اقرار صريح متهم و تحقيقات جامع انجام يافته مراجع اطلاعاتي و تحقيقات نظامي و احرازوكشف واقعيت امر و دفاع غيرموجه و توجيه بسيار غيرمنطقي متقضاي در دادخواست تقديمي ، اصدار و بسياراصولي و صحيح و صائب ومصون ازهرگونه تخديش و مصون از هرگونه گذشت است 0 لذا به جهت صحت آراء صادره محاكم نظامي وعدم وجود هر گونه توجيه و تبيين عمل مجرمانه محكوم عليه (متقاضي ) و وجود دلائل متقن با نظريه صادره موافق نبوده وعقيده به رد درخواست بي اساس و فاقد دليل متقاضي و بايگاني پرونده و اوراق متشكله واعاده پرونده اصلي محاكماتي به مرجع مربوطه دارد0
دادياردادسراي ديوان كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي دادستان كل كشور

راي شبعه 000ديوان عالي كشور

دادگاه بر اساس اقرار متهم و گزارش ناحيه انتظامي و اوضاع و واحوال مسلم قضيه وي را محكوم كرده و دادنامه صادره از لحاظ مطابقه با قانون صحيحا" صادر شده و مواردي كه مخالفت بين راي با قانون يا شرع برساند، مشهود نيست فلذا تقاضاي اعمال ماده 17مردود اعلام مي شود، پرونده به مرجع ارسال كننده اعاده شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب آراء جزائي 1375
جلداول تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري انتشارات گنج دانش

136

29 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/03/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران