قتل عمد ..


قتل عمد
20/9/1374

بسمه تعالي
رياست محترم داسدراي ديوانعالي كشور

با احترام پيرو گزارش مورخ 20/9/74 : اينك با وصول پرونده مربوطه جريان آن بشرح زير گزارش مي شود: طبق محتويات پرونده پيوست : 1 ع 0ا0 به اتهام قتل عمدي ع 0ا0 تحت تعقيب قرارگرفته و از طرف دادسراي عمومي كرمانشاه در موردوي كيفرخواست شماره 2271 19/7/72 صادر گرديدهاست (توضيح اينكه ساير متهمين مورد بحث ما نيستند) جريان قضيه از اين قراربوده : درتاريخ 17/4/72 درروستاي چوگان عده اي از اهالي روستا مجروح مي شوند و يكي از مجروحين به نام ع 0ا0 در بيمارستان امام حسين كرمانشاه فوت مي نمايد طبق صورتمجلس معاينه جسد علت فوت شكستگي جمجمه و عوارض ناشي از آن اعلام گرديده در تحقيقات اوليه كه توسط مامورين انتظامي به عمل آمده : همسر مقتول اظهرا داشته ع 0با كلنگ به سر شوهرم زدو 000 خ 0 17 ساله فرزند مقتول اظهار داشته : محمد علي فرزند000دست پدرم را گرفت و ع 0 با كلنگ به سر پدرم زد و000 م 0 فرزند ديگرمقتول اظهار داشته 000 فرزند م 0 پدرم را با بيل زد و بعد افتادن پدرم 000 فرزند ا0 با كلنگ به پدرم زد و000 فرزند000 برادر مقتول گفته : ديدم ع 0 فقط يك ضربه با كلنگ در دم به سر مقتول زد0 همسرم 0 ا0 اظهار داشته : يك طرف دعوي 000 بودند و طرف ديگر000 با بيل به سر متقول زد و او را مجروح كرد نزاغ بر سر چشمه بود000متهم به نام ع0ا0 33ساله اظهار داشته نزاع نبود فقط درگيري لفظي بين من و برادرهايم 000 با شخص م 0 بر سر جوي آب بود و م 0 بيل در دست داشت خواست من و برادرهايم را بزند كه اشتباها" با بيل به سر برادر خود به نام ع 0 زد و او را مجروح كرد و000 اهظار داشته ما درگيري لفظي داشتيم و000 فرزند000 بيل در دست داشت كه آقايان 000فرزند00 و پدرش را با بيل مجروح كرد و خواست با بيل به من وبرادرهايم بزند كه اشتباها" با پشت بيل به سر000(مقتول ) برادرش زد و اورا مجروح كرد000 نيز اظهرا داشته م 0 با بيل 000و پدرش را مجروح كرد و خواست با پشت بيل به من وبرادرهايم بزند كه اشتباها" به سر برادرش ع 0 زذ و او را مجروح نمود0 م 0ا0 فرزند000 نيز اظهار داشته 000 فرزند000 بيل در دست داشت خواست به من وبرادرهايم بزند با پشت بيل اشتباها" به سر برادرش 0000 زد و او را مجروح نمود و0000 آقاي جانشين بازپرس 000 پس از تحقيق از طرفين و استطلاع از گواهان و اخذ نظريه پزشك قانوني نهايتا" اظهارنظر به مجرميت ع 0 به ارتكاب قتل عمدي 000 كرده كه بر همين مبنا كيفرخواست تنظيم و پرونده به دادگاه ارسال گرديده است 0 شعبه 12 دادگاه كيفري يك كرمانشاه اقدام به رسيدگي كرده اولياءدم از ع 0 به عنوان قاتل اعلام شكايت و تقاضاي قصاص وي را نموده اند0 متهم اتهام را انكار كرده دادگاه پس از اجراي مراسم قسامه راي به قصاص متهم صادركرده وكيل محكوم عليه از راي صادره تجديدنظر خواسته شعبه 26 ديوانعالي كشور بشرح دادنامه شماره 25660/9/73 در مجموع حصول قرائن ظنيه را از مدارك موجود ضعيف و ناصحيح دانسته كه نمي تواندمورد تصديق باشد وانگهي قرائن و شواهدي كه دلالت كند ديگري ضربه راواردكرده مثلا"000 فرزند000 يا000 فرزند000زياد است كه در اين صورت ظن اگر حاصل شود به دليل معارضه از اعتبار ساقط مي شود لذا با نقض راي صادره پرونده را جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض ارسال داشته اين بار پرونده در شعبه 5 دادگاه كيفري يك كرمانشاه تحت رسيدگي قرار گرفته و اين دادگاه پس از رسيدگي بشرح دادنامه شماره 41 10/2/74 با توجه به گزارش مامورين و گواهي پزشكي و انكار متهم از بزه انتسابي صادر و اعلام كرده است با تجديدنظرخواهي اولياء دم و وكيل ايشان از راي برائت صادره شعبه 26 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره 20399/7/74 با توجه به بررسيهاي انجام شده پس از نقض دادنامه اول و گواهي شهود و اهظارات اولياءدم و وكيل آنان و استدلال دادگاه اخير پس از رسيدگي نهايتا" ضمن رد اعتراض و تقاضاي تجديدنظر، دادنامه تجديدنظرخواسته مبني بر برائت متهم را عينا" تاييد و ابرام كرده است 0 اين دادنامه در تاريخ 4/9/74 طبق گواهي مدير دفتر دادگاه به شاكي خصوصي ابلاغ گرديده است 0 پرونده بيش از اين حكايتي ندارد0 اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار مي نمايد0

نظريه
با توجه به تحقيقات و بررسيهاي انجام شده واستدلال دادگاه بدوي در راي صادره كه مورد تاييد ديوانعالي كشور نيز قرارگرفته و با توجه به جامع محتويات پرونده ايراد و اشكالي بر آراءصادره وارد به نظر نمي رسد و موجبي براي قبول درخواست مقتاضيان واعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب وجود نداردعقيده بر رد اين درخواست و بايگاني آن و ابلاغ به مقتاضيان و اعاده پرونده به مرجع مربوطه دارم 0
داديار ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
جناب آقاي 000 معاونت معظم دادسراي ديوان كشور
با احترام 0 عطف به ارجاع مورخ 5/11/74 درموردشكايت ودرخواست ورثه والوياءدم 000 از صدور دادنامه شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه كه به تاييد شعبه 26 ديوان كشور نيز رسيده است 0 نظر به اينكه مورد به همكار محترم جناب آقاي 000 جهت اظهارنظر اجاع گرديده است و به موجب اظهارنظر مورخ 18/10/74 معظم له عقيده به رد درخواست مطروحه و صحت آراء صادره در مورد بيگناهي وبرائت متهم به قتل 000 اعلام داشته اند0 پرونده جهت اظهارنظر دوم به اينجانب ارجاع كه بررسي و مداقه درمندرجات پرونده اصل محاكماتي و آراء صادره نظريه قضائي خويش را در مورد امر حادث وآراءصادره بشرح ذيل معروض مي دارد0
1 به موجب اعلام موجودتوسط پاسگاه بادله شهرستان سنقر كليائي در روز17/4/72 شخصي به نام 000 فرزند000 به قتل رسيده است 0
2 به موجب گواهي پزشك قانوني علت مرگ (000خونمردگي وسيع از ناحيه آهيانه راست تا آهيانه چپ و شكستگي از نوع فرو رفته به همراه شكستگي خطي در ناحيه آهيانه اي گيجگاهي راست مشهودكه همراه آسيب وسيع نسج مغزي مي باشد و علت فوت شكستگي جمجمه و عوارض آن اعلام مي شود000)0
3 از تحقيقات معمول بوسيله ( كه متاسفانه به علت فقدان احساس مسئوليت بازپرس و قاضي مجرب و دلسوزي به محل اعزام نشده وامور به پاسگاه انتظامي محل (بادله ) واگذار كه بي دقتي ، بي تدبيري ، فقدان دانش پليسي وكاشفيت جرائم ، وبيحوصلگي ، طرح سئوالات كليشه اي ، يك سطري ، پاسگاه بادله ، كه بعضا" جهت گيري و طرفداري از متهمان نيز مشهود است 000)0 چنين بر مي آيد كه در ظهر17/4/072 شش نفر به اسامي (برادران 000) به درب خانه م 0و ع 0 (مقتول ) فرزندان 000 به دليل انسداد جوي آب تجمع و بناي فحاشي و ناسزا را مي گذارند0 م 0 برادر مقتول از ترس به خرابه مجاور پناهنده مي شود، اين جمع به اتفاق عده اي از اهالي كه به دليل اين هياهو حاضر گرديده بودند به خرابه مي آيند و مرحوم 000 نيز به اتفاق فرزندان خود(م 150ساله ) و (خ 0 17ساله ) سر مي رسند0 درگيري شروع و000 فرزند000 بوسيله آلت آهنين (كلنگ يا ميله آهني كه در دست 000 فرزند000 بوده و000 برادرش آن را از وي مي گيرد پس از مشاجره لفظي و توهين مصدوم و مضروب مي گردد0 مادر مقتول بناي داد و فرياد را مي گذارد0 ولي ع 0 از كمك رساندن و حمل مصدوم به بهداري مخالفت و بناي تهديد را مي گذارد و يكي از اهالي بنام 000 را حتي تا درب خانه تعقيب مي كند دستور بررسي بيشتر توسط پاسگاه بادله با سهل انگاري و ولث مسئله مواجهه مي گردد0 كه مورد به دايره كشف جرائيم مبارزه با مفاسد اجتماعي شهرستان سنقر كليائي حسب شكايت فرزندان مقتول واگذار و اداره مذكور نسبتا" تحقيقات جامع وكاملي معمول و موردحسب گزارش 1/35/382/5/72 و تحقيقات وسيع پرونده (به دادگاه سنقر اعلام جهت متهم به تقل قرار مجرميت صادر و شعبه چهارم عمومي كرمانشاه به موجب دادنامه شماره 7503/8/73ع 0 را عامل و مباشر واحدو مشخص و معين قتل تشخيص و به قصاص نفس محكوم و ساير متهمين مشتركا" به پرداخت معادل 6 شتر به انضمام 5/1 دينار طلا و يك نفر شتر در ظرف يك سال و000 فرزند000 ( برادر مقتول ) و000 (فرزند مقتول ) مشتركا" به پرداخت جمعا" دو شتر به انضمام معادل سه دينار طلادر حق 000 و نيز به لحاظ درگيري و جراحت و شركت اين افراد بايكديگر (000 فرزند000 فرزند000 محكوم مي گردند0
4 حسب تجديدنظرخواهي از دادنامه مزبور شعبه 26ديوانعالي كشور به دليل آنكه نزاع دسته جمعي بوده اظهارات ازگفته هاي همسر مقتول نشات مي گيرد0 در ماين عشاير سعي مي شود محرك قاتل هم معرفي شودو در مجموع حصول قرائن ظنيه از مدارك موجود را ضعيف و ناصحيح مي سازد راي را نقض و پرونده را به شعبه عمومي ديگر كرمانشاه ارجاع و شعبه مرجوع اليه (شعبه 5 عمومي ) نيز ( به دليل اينكه هيچكدام از راههاي ثبوت قتل ماه 231 احراز نمي گردد و اولياءدم بر مبناي قاعده البينه علي المدعي (للمدعي ) حاضر به سوگند متهم نگرديدند! و رعايت قاعده (اصل برائت ) حكم به برائت صادر و شعبه 26 ديوان كشور بدون هيچگونه استدلال راي مذكور را پذيرفته (آن را تائيد نموده است )0
همسر و فرزندان مقتول با تقديم درخواستي به حضور جناب آقاي دادستان كل كشور تقاضاي اعمال مقررات ماده 31 را نموده اند0كه به شرح موصوف پرونده به اينجانب ارجاع و بررسي مدارك و محتويات پرونده هر چند بسيار ناقص و به اصطلاح (سرهم بندي شده است )عقيده خود را بشرح ذيل معروض مي دارد0

نظريه
با احراز اين معني كه مهاجمين به درب خانه مقتول 6 نفر مشخص هستند0 اين امر محرز است كه اين 6 نفر با يكديگر كدورت ومخاصمه نداشته و به قصد تاديب دو برادر معترض عنه آمده اند0 با شروع درگيري دليل كافي موجود است كه 000 حسب مستفاد از مندرجات پرونده فرد بدسابقه وسرباز فراري و جبهه نرفته اي است 0 و سركرده جمع مهاجمان مي باشد0 با0000كه با سر وپاي برهنه و بدون اطلاع از موضوع و به قصد دفاع از حريم خانواده در قبال تهاجم و فحاشي ركيك 000 به درب خانه خود آمده است 0 بدوا" درگيرلفظي مي شودو سپس (با ميله آه ني يا كلنگي كه بوسيله برادرش 000 حمل مي شده است (و از وي گرفته است ) به سر000 مي كوبد0 و بسيار بي رحمانه از كمك زنان و فرزندان مصدوم ممانعت و حتي 000 را كه قصدكمك وحمل مصدوم به بيمارستان را دشاته است مورد حمله و شتم قرار داده و او را تا درب خانه اش تعقيب مي نمايد000
و اين بسيار ساده انديشي يا لوث حقيقت واضح و آشكار است كه تصور شود برادر مقتول با بيل ( يا حسب اظهارات 000 شاهد ماجرادر متن شهادت با شن كش به برادر خود ع 0 ضربه وارد كند و اورابه قتل برساند و 6 نفر مهاجم بيگناه و بدون در دست داشتن اسلحه يا آلت قتاله و يا چوب و چماق بدون اداي حتي يك كلمه حرف نظاره گرماجرا باشند0 بعد هم اين 000 فرزند000، فرزند000 رامجروح كند(يعني بيل را بگذارد و چاقو را بردارد000)0
مستنبط از گواهي پزشكي قانوني كه شكستگي جمجمه و فرورفتگي قسمتي از نسوج مغز را اعلام داشته ، دليل واضحي است كه به سر000 يك ضربه (به احتمال زياد ميله آهني و يا كلنگ ) وارد گرديده وبه طور قطع و يقين با توجه و دقت به جزئيات و مفاهيم علمي اين نظريه پزشكي كه علت فوت را محرز مي سازد0 ورود ضربه با بيل (آلت مسطح ) فرورفتگي مغز را در يك نقطه ايجاد نمي كند و با چهار شاخه و يا شن كش حتي به فرض فرود بر سر شكستگي جمجمه و فرورفتن مغز ايجاد نمي شود زيرا چهارشاخه ضربه را در چهار قسمت سطح سر منتشر و پخش مي كند0 مثل اينكه با چهار انگشت مركبي كه بر سر كسي ضربه وارد شود0 اثر جوهر با چهار شيار ايجاد شده و با تقسيم و تعديل ضربه مشخص كننده نوع آلت است 0 اظهارات اخذ شده از گواهان در گزارش اداره كشف جرائم واظهارات 000 خودمويدروياروئي مستقيم وبلاشراكت 00 و000 در فقط يك ضربه از ناحيه آلت كوبنده كه در آن لحظه در اختيار000 قرار گرفته و فقط و فقط از ناحيه شخص وي و لاغير صورت گرفته مي باشد000
جالب وجاي بسي تاسف است كه ساير منازعين به مجازات (ديه ) محكوم لكن عامل واقعي (بيگناه ) و آزادانه زندگي كند0
راي مغلوط شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه و تاييد آن در شعبه 26 نمونه بارز وعدم توجه به مبتديات علوم پزشكي قانوني و قوانين جزائي و اطلاع از نحوه درگيري و تجسم و بازسازي صحنه مي باشد000 با واضح ترين و مشخص ترين مدارك موجود و گواهي دهها شاهد ماجرا ووضح و ريشه وعلت اختلاف و احراز اينكه مقتول ( با يك ضربه و توسط يك ميله آهني يا كلنگ ( به جاي شن كش و بيل ) وبه دست مهاجم و دشمن ( نه توسط دوست و برادر) به قتل رسيده است 0 موضوع و مصداق مشخص ومعين است 0 و اعلام بيگناهي چنين قتل آشكارو بيني و استخلاص فرد مرجم و عامدي چون 000 از شئون قضائي جمهوري اسلامي بعيداست ومدارك حتي كالبد شكافي مجدد مويدعرايض فوق است 0
فلذا آراء صادره را كاملا" ناصحيح و ناصواب و محمول بر بي دقتي تشخيص و درخواست طرح مورد را در ديوانعالي كشور جهت باز بيني پرونده و تحليل گواهي گواهان و شهود و احقاق حقوق پايمال و ضايع شده مي دانم وتقاضاي اعمال مقررات ماده 31 از حضورتان مي گردد0
داديار ديوانعالي كشور

بسمه تعالي

با توجه به استدلال داديار محترم دادسرا مضافا" به اينكه استنكاف مدعيان از تحليف منكر موجب حكم به برائت منكر نخواهد شد بكله بر اساس استفتائي كه از مقام معظم رهبري شده پرونده مسكوت مي ماند لذا با عمال ماده 31 موافقت مي گردد0
مرتضي مقتدائي دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوانعالي كشور
در خصوص تقاضاي تجديدنظر ورثه و اولياءدم مرحوم ع 0ا0 از حكم شماره 41 مورخ 10/2/74 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه از طريق اعمال ماده 31 قانون تجديدنظر كه دادستان محترم كل كشور حكم مذكور را غيرقانوني دانسته و با موافقت با اعمال ماده 31 پرونده را به اين شعبه ارجاع داده اند با بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه متهم به قتل در درگيري دسته جمعي حضورداشته و اقرار ضمني به درگيري با مقتول نموده و شهادت و شياع محلي بر وقوع قتل توسط متهم است و طبق شهادت بسياري كلنگ نيز در دست متهم و برادران او كه در درگيري شركت داشته اند بوده و طبق شهادت پزشكي قانوني جمجمه مقتول به صورت فرو رفتن شكسته است و لذا امارات ظنيه درباره متهم بسيار است و تعارض با دلائل ديگرندارد0 لذاحكم معترض عنه نقض و رسيدگي مجدد به شعبه همعرض ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب آراء جزائي 1375
جلداول تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري انتشارات گنج دانش

135

12 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/09/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران