وقوف طرفين به عوضين معامله ،كافي براي معلوم بودن مورد معامله استبه تاريخ : 10/7/1370
شماره دادنامه : 472
مرجع رسيدگي : شعبه 44 دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان : فاطمه
خوانده : سهراب
خواسته تنظيم سندرسمي انتقال

راي دادگاه
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمي الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك دستگاه اتومبيل پيكان مدل سال 1360 و تحويل آن ، موضوع تعهدنامه عادي مورخ 18/3/1359 بااحتساب خسارات دادرسي مي باشد.نظربه اينكه اولا"خوانده دعوي به موجب قراردادعادي موصوف تعهدنموده است كه حقوق وامتيازات ناشي ازتقاضاي خود را در مورد يك دستگاه اتومبيل پيكان به خواهان منتقل نمايد و في الواقع خوانده ، تعهد معلقي نموده كه باتوجه به استعلام به عمل آمده معلق عليه آن حاصل شده است واين قرارداد باتوجه به اخذ واستناد به آن ازسوي خواهان يك تعهد دوطرفه و مشمول ماده 10 قانون مدني است واز نظر محكمه درنفوذ قانوني آن ترديدي وجود ندارد وبه حكم ماده 219قانون مزبور بين طرفين لازم اتباع مي باشدو بااين وصف تعهد خوانده يك تعهد مستقلي است كه قواعد مربوط به عقود معين درآن جاري نمي شود وفي المثل قرارداد را نمي توان عقد بيع دانست وبه دليل عدم وجود مبيع ويامعلوم نبودن آن به بطان عقداظهارنظرنمود.ثانيا" برخلاف اظهارات خوانده دعوي به شرح لايحه ثبت شده به شماره 2274 مورخ 14/7/1369 قراردادفوق الاشعار تعهد برامر نامعلوم نيست زيراخوانده درقبال دريافت مبلغ چهل هزار تومان ،حقوق ناشي از تقاضا(دريافت اتومبيل )را به خواهان منتقل نموده وطرفين هنگام تراضي نسبت به عوضين قرارداد و الزمات ناشي ازآن وقوف و آگاهي كامل داشته اند. النهايه تعهديكي ازطرفين (خوانده دعوي )معلق به دريافت اتومبيل از شركت ايران ناسيونا گريده است .ثالثا"گذشته ازاين كه خواهان مدعي پرداخت مبالغي اضافه برآنچه در قرارداد آمده ،شده است اساسا"در قرارداد مذكور ترتيبي براي پرداخت مابقي ثمن (در صورت وجود)پيش بيني نشده است وتعهد خوانده ازاين حيث مطلق وبدون قيداست .رابعا" ادعاي جايزبودن قرارداد نيزباتوجه به حكم مندرج درماده 219قانون مدني (اصل لزوم درقراردها)قابل پذيرش نمي باشد وخامسا"خوانده دعوي صريحا" به تحويل اتومبيل موضوع قرارداد،تعهدنموده وتنظيم سندرسمي انتقال نيزازلوازم عرفي تعهد وتحويل مي باشد وعدم تصريح در مورد تعهدبه تنظيم سندرسمي باتوجه به حكم مذكور درمواد220و225 قانون مدني مدني نافي تعهد خوانده ازاين جهت نمي باشد. سادسا"حسب پاسخ استعلام واصله از دايره شماره گذاري اداره راهنمايي و رانندگي تهران وارده به شماره 3791 مورخ 14/11/69اتومبيل فوق الاشعاررسما" به نام خوانده دعوي مي باشد.عليهذادادگاه باتوجه به استدلالهاي ياد شده دعوي خواهان راثابت تشخيص وبه استناد مواد مذكور ومواد1 و2 قانون مسئوليت مدني الف حكم به الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال اتومبيل موصوف به خواهان رادريكي ازدفاتراسناد رسمي صادر واعلام مي نمايد.ب خوانده رابه پرداخت مبلغ 4660 ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي به خواهان وارد گرديده است محكوم مي نمايد.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران مسعودحائري

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87

472 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/07/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران