عدم تحقيق درخصوص نشوز خواهان از موجبات نقض راي است


پرونده كلاسه : 71/1425/7

راي شعبه 7 ديوان عالي كشور
(( با توجه به مجموع محتويات پرونده نظر به اينكه دادگاه در خصوص نشوز خواهان تحقيقي بعمل نياورده تاحقايق روشن گردد و بنا به مراتب دادنامه صادره نقض 000)) مي گردد0 (71/1425/7)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49

1425 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران