درحالي كه زوجه حق تعيين محل مسكن را نداشته است حكم دادگاه به الزام زوج به تهيه مسكن غيرازمحل سكناي خودش خلاف قانون است


پرونده كلاسه : 72/17/30

راي شعبه 30 ديوان عالي كشور
(( به دادنامه تجديدنظرخواسته ايراد وارد است ، زيرا زوجه حق تعيين محل را نداشته است و مكلف بوده كه به خانه زوج كه در مهرشهر كرج مي باشد رفته و زندگي نمايد ونيز استناددادگاه درمورد نفقه فرزند به ماده 1106 قانون مدني صحيح نيست و بايد حذف واصلاح شود دادنامه كه بدون توجه به مراتب فوق اصدار گرديده است نقض مي شود0)) (72/17/30)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49

17 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران