راي قاضي بايد مستند و مستدل باشد


پرونده كلاسه : 71/837/7)

راي شعبه 7 ديوان عالي كشور
(( تجديدنظرخواهي 000موجه است زيرا دادگاه بدون حضورتجديدنظر خواه و بدون تحقيق از صحت و سقم گفته هاي تجديدنظر خوانده و بدون اينكه از تجديدنظر خوانده مطالبه دليل كند مبادرت به صدور راي كرده و العجب اينكه دادگاه مرقوم داشته و علي الظاهر خواهان مي تواند نفقه خوانده را تهيه كند و خوانده نيز از منزل خواهان تامين جاني ندارد0عسر و حرج خوانده محرز و مسلم است 000 دادگاه بايد توجه داشته باشد كه راي قاضي لازم است مستند باشد و طريق اثبات مدعي منحصر به موارد خاصي است كه در فقه و قانون تعبير شده و فقط معني علي الظاهر و ظاهرا" امثال اينها جزء طرق اثبات مدعي خوانده نيز از منزل خواهان تامين جاني ندارد)) و بر جمله (( خواهان مي تواند نفقه خوانده را تهيه كند0)) صحيح نيست ،زيرا جمله مي تواند نفقه تهيه كند)) جزء ادله تمكين و جمله (( تامين جاني ندارد)) جزء ادله عدم تمكين است 0 راي صادره قبال تاييد نيست بانقض آن پرونده به شعبه همعرض ارجاع مي گردد0))(71/837/7)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49

837 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران