صدور حكم به تمكين مرد از زن فاقد وجاهت قانوني است


پرونده كلاسه : 71/668/7

راي شعبه 7 ديوان عالي كشور
(( تجديدنظرخواهي وارد است ، زيرا دادگاه رسيدگي كننده ادعاي (تجديدنظرخواه ) را وارد تشخيص داده و حكم به تمكين زوج از زوجه صادر نموده ، در حالي كه محتواي دادخواست خواهان بدوي چنين بر مي آيد كه خواهان نفقه مي باشد و صدور حكم به تمكين مرد اززن فاقد وجاهت قانوني است لهذا بنا به مراتب دادنامه صادره نقض 000)) مي گردد0(71/668/7)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49

668 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران