راي صادره مبني بر اشتباه است


پرونده كلاسه : 71/1475/7

راي شعبه 7 ديوان عالي كشور
((تجديدنظرخواهي آقاي 000از دادنامه شماره 000 صادره ازشعبه 000 دادگاه مدني خاص 000موجه است ، زيرا باتوجه به مساله 000كتاب الوصيه تحريرالوسيله حضرت امام رضوان الله تعالي صفحه 105 مساله 42 ((لو ظهرت خيانه الوصي فعلي الحاكم عزله و نصب شخص آخرمكانه اوضم امين اليه حسب مايراه من المصلحه )) الخ 000 راي صادره دادگاه مبني بر اشتباه است و نقض مي گردد0)) (71/1475/7)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50

1475 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران