رسيدگي به دعوي مطروحه باادعاي اينكه آقاي "الف "...به شناسنامه شماره 2260وآقاي "ب "به شناسنامه شماره 6017شخص واحدي است درصلاحيت دادگستري است ومتفرع برتعيين تكليف نسبت به نسب است


پرونده كلاسه : 72/450/12

راي شعبه 12 ديوان عالي كشور
"شناسنامه هاي ...و...ظاهرامتعلق به دوشخص مي باشد،بنابراين رسيدگي به دعوي مطروحه باادعاي اينكه آقاي "الف "...به شناسنامه شماره 2260وآقاي "ب "به شناسنامه شماره 6017شخص واحدي است طرح گرديده متفرع برتعيين تكليف نسبت به نسب بوده ونتيجتادرصلاحيت دادگاه مدني خاص است وبااين حال چون ظاهرادرمحل دادگاه مدني خاص تشكيل نشده طبق ماده 4 قانون تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358رسيدگي باخوددادگاه صادركننده قرارمي باشد،هرچندممكن است بارسيدگي به دعوي مطروحه اساسااختلاف در نسب محقق نباشدكه به طريق اولي دادگاه صادركننده قرارمرجع رسيدگي مي باشد ودرهرحال هيات حل اختلاف ثبت احوال صلاحيت رسيدگي به دعوي مطروحه را ندارد،علي هذاقرارعدم صلاحيت صادره قانوني نبوده فسخ مي گرددوبه صلاحيت دادگاه حقوقي 2مستقل ...اعلام نظرمي شود."(72/450/12)

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 173

45

450 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/01/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران