وجودتاسيسات درزمين علي رغم اينكه قهرا" ازبين رفته باشند،دليل داير بودن آن است نه بايربودن


پرونده كلاسه : 71/44و43/10

راي شعبه 10 ديوان عالي كشور
"اعتراض ...دادنامه تجديدنظرخواسته براعلام بايرودن آن زمين وادعاي وي بردايرودن آن موجه است زيراهمان طوركه دادگاه محترم نيزاستدلال نموده وسوابق پرونده حكايت دارددرزمين تاسيساتي وجودداشته كه بالنتيجه آن را به زمين دايرتبديل نموده است ،حال چنانچه به لحاظ تصرفات شخص يااشخاص ثالث وياانجام اقداماتي كه خارج ازاراده وامكانات تجديدنظرخواه بوده ومستحدثات موجودازبين رفته باشدبدون آنكه امكان مداخله مجددمالك درآن وجودداشته باشدنمي توان زمين موصوف رامطابق تعاريف قانوني وشرعي وروح قوانين مربوط به اراضي شهري زمين بايرتلقي نمود،فلذاقسمت اخيردادنامه ...نقض ..."مي گردد.(71/44و43/10)

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 133-134

44

44 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/01/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران