لزوم جلب نظر كارشناس در امور فني


راي ديوان عالي كشور
درصورتي كه براي تشخيص امرفني خبرويت مخصوص لازم باشد دادگاه بايستي به وسيله اهل فن وكارشناس اقدام كندنه به تصدي خود.
حكم شماره 3135-30/9/19 شعبه 3 و 778-30/3/17 شعبه 3 و 2957-30/9/21 شعبه 4 و3231-28/12/18 شعبه 1 و 3145-14/12/18 شعبه 1

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
12

3135 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1319/09/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران