ارائه نظريه كارشناسان بايدبراساس قانون باشدنه خواست دادگاه


پرونده كلاسه : 71يا70/755/15

راي شعبه 15 ديوان عالي كشور
"تجديدنظرخواهي مالاواردوراي ...مواجه بااشكال قضايي است ،چه آنكه اولا:
اساساكارشناسان منتخب اموركشاورزي وبهره برداري ازآب هريك جداگانه نظريه خودرااعلام نداشته اند،ثانيانظرات آنان براساس مندرجات قرارصادره ازدادگاه نبوده وكافي ووافي به مقصودنمي باشدو قابليت متابعت رانداشته ومالابااعتراض كه نسبت به نظريه آنان شده اقتضاداشته دادگاه باتوجه به اهميت قضيه مطروحه موضوع رابه هيات كارشناسان ارجاع ]كند[كه كارشناسان متخب بعدي بامطالعه محتويات پرونده درقرارصادره نظريه خودرابراساس آن ورعايت قانون به دادگاه اعلام ]كنند[وپس ازوصول نظرات نامبردگان ونتايج حاصله سپس درماهيت قضيه نفيايااثباتااظهارنظروانشاراي مي گرديد،فلذاراي تجديدنظر خواسته ...كه بدون توجه به مراتب ونقص موثردررسيدگي صادرگرديده ... نقض ..."مي گردد(71يا70/755/15)

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 139-140

45

755 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/01/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران