ابلاغ اخطاريه ناقص بوده ومي بايست دادگاه باابطال اخطاريه خواهان مجددا اقدام لازم معمول مي داشت


پرونده كلاسه : 71/261/13

راي شعبه 13 ديوان عالي كشور
"اعتراضات ...واردبه نظرمي رسدچه باقبول انيكه اخذتوضيح ازخواهان همان گونه كه دادگاه درتصميم متخذه اشاره نموده درزمينه تاريخ تنظيم قولنامه ونحوه وكيفيت آن ضرورت داشته ،دراخطاريه هم درج شده ،النهايه ابلاغ اخطاريه به خواهان به منظوراخذتوضيحات موردنظرناقص است ،زيرادر اخطاريه موردبحث اشاره گرديده كه مخاطب درمحل حضورنداشت ،ولي معلوم نكرده اندازبستگان وي درمحل بوده انديانه تاناگزيربه استناده ماده 94 قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ ضرورت داشت دادگاه باابطال اخطاريه خواهان مجددااقدام لازم معمول مي داشت ،لذاقرارتجديدنظرخواسته به استنادماده 13ق .ت .د1و2فسخ ورسيدگي مجددبه همان دادگاه محول مي گردد.(71/261/13)

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 138-139

45

261 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/01/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران