نقص تحقيقات درخصوص مشخص نبودن وراثت وميزان مالكيت ناقل اوليه زمين


پرونده كلاسه : 72/146/13

راي شعبه 13 ديوان عالي كشور
"اعتراضات اداره كل زمين شهري ...بردادنامه ...واردبنظرمي رسدچه اولاقسمت اول دادنامه مذكورمبني برابطال راي كميسيون ماده 12به لحاظ دايربودن قسمتي ازپلاك ...نظربه اينكه وراثت وهمچنين ميزان مالكيت ناقل اوليه زمين مورداختلاف يعني آقاي ...مشخص نبوده ودرنتيجه معلوم نمي باشدوازمندرجات مبايعه نامه عادي باتوجه به پاسخ استعلام ثبت ضابطه صحيحي به دست نمي دهد،ضرورت داشت دادگاه باتحقيق ازآقاي ...فروشنده اوليه ميزان مالكيت وراثت وي رانسبت به مالكين پلاك ثبتي احرازسپس مبادرت به صدورراي مي كرد،لذاراي صادره دراين قسمت بنابه جهات فوق مشتمل براشكال قضايي است ...دادنامه نقض ..."مي گردد.(72/146/13)

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 137

45

146 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/01/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران