صدورحكم قلع ونزع بناملازمه بااحرازمالكيت خواهان دارد


پرونده كلاسه : 72/174/162/12

راي شعبه 12 ديوان عالي كشور
"بردادنامه تجديدنظرخواسته اين اشكال به نظرمي رسدكه صدورحكم مبني بر قلع ونزع بناملازمه بااحرازنحوه مالكيت خواهان نسبت به زمين داردودر موردمانحن فيه دليل مالكيت ضميمه پرونده نشده وآراي صادره ازدادگاههاي كيفري نيزبه طورروشن وبارزي گوياي اين مطلب نيست وهمان گونه كه درراي شماره ...-14/5/71اين شعبه اشاره شده ضرورت داشته كه دادگاه پرونده كيفري رامطالبه وخلاصه مفيدي ازآن منعكس ووضعيت ثبتي راازثبت اسناد استعلام نمايدوعنداللزوم معاينه محلي انجام يابدونظركارشناس جلب شود وپس ازاثبات مالكيت مدعي رسيدگي به دعوي قلع ونزع بنادرهرحال منع قانوني ندارد، لذا دادنامه تجديدنظرخواسته رابالحاظ اعتراض تجديد نظرخواهان نقض وبه منظوررسيدگي ،پرونده به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك .. ارجاع مي گردد."(72/174/162/12)

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 125

44

174 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/01/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران