اشتباهات ثبتي كه دراجراي مقررات ماده 11 قانون ثبت رخ مي دهدبايددر هيات نظارت ثبت رسيدگي شود


پرونده كلاسه : 72/848/25

راي شعبه 25 ديوان عالي كشور
"نظربه خواسته دعوي وبه التفات به پاسخ ثبت مربوط به شماره ...كه دلالت برقبول درخواست ثبت نسبت به پلاك موضوع دعوي زائدبرشش دانگ مي نمايدوخواهانهاي دعوي نيزازجمله متقاضيان ثبت بوده اند،نظربه اينكه حسب بنديك ماده 25قانون ثبت ،اشتباهات واختلافاتي كه دراجراي مقررات ماده 11قانون مرقوم رخ مي دهدبايددرهيات نظارت ثبت موردرسيدگي واقدام قرارگيردونظربه اينكه محتويات پرونده دلالت برطرح موضوع قبلادرهيات يادشده نداردونتيجتاقبل ازتصديق وتثبيت مالكيت ازطريق اجراي مقررات ثبتي وتعيين تكليف قانوني نسبت به چگونگي ،اقدام دادگاه خارج ازضوابط آمره قانون خواهدبود،علي هذاوصرف نظرازجهات ديگردادنامه موردتقاضاي تجديدنظربه علت اينكه بامقررات مذكورمغايرت داردنقض مي شودورسيدگي به دادگاه حقوقي يك ...محول مي گردد."(72/848/25)

* سابقه *
خواسته عبارت ازتسليط بر20شعيراز96شعير6تدانك باغ ...مي باشد، خواهان توضيح داده خواندگان رقبات ملكي راغاصبانه تصرف نموده وعايدات آن رامي برند.
راي دادگاه :
"باتوجه به رونوشت اوراق ثبتي ونظريه كارشناسي به شماره ...واينكه خواندگان درقبال دعوي مطروحه ايرادواعتراض موثري به عمل نياورده اند دادگاه دعوي مطروحه راثابت تشخيص وحكم به تسليط مشاراليه به 20شعيراز 96شعير...پلاكهاي فوق الذكروپرداخت اجرت المثل درحدنظركارشناسي له آنان صادراعلام مي دارد."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 124

44

848 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/01/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران