پرداخت فوق العاده شغل مقرر بميزان حداكثر مندرج درجدول پيوست تصويبنامه 8312 -1354/4/1، فاقدالزام قانوني است .تاريخ رسيدگي 21/7/66 كلاسه پرونده ه/66/19 شماره دادنامه 33
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به عوامل وضوابط مندرج درمقدمه تصويبنامه شماره 8312مورخ 1/4/1354هيئت وزيران پرداخت فوق العاده شغل مقرربه ميزان حداكثر مندرج درجدول پيوست تصويبنامه فاقدالزام قانوني است وبنابراين دادنامه صادره ازشعب سوم ونهم كه براين مبناصادرگرديده است موافق اصول وموازين قانون تشخيص ميگرددوطبق قسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي 21/7/66 كلاسه پرونده ه/66/19 شماره دادنامه 33

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وچهارم نهم موضوع مابه التفاوت فوق العاده شغل درسال 54درسازمان جنگلهاومراتع كشور .
مقدمه 1-درپرونده كلاسه 3/62/1487 شعبه سوم ديوان شاكي علي اكبر پژهان بطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشوربه خواسته فوق العاده شغل و تسهيلات زندگي وبدي آب وهوادرشش ماهه اول سال 1354وتفاوت فوق العاده شغل شش ماهه دوم سال 1354دادخواستي تقديم كه بشرح دادنامه شماره 849 مورخ 17/10/64چنين راي صادركرده است :باتوجه به محتويات پرونده ومفاد لايحه جوابيه شماره 27086-27/12/62 ازناحيه مديركل كارگزيني ورفاه سازمان جنگلهاومراتع كشورنظرباينكه فوق العاده بدي آب وهواتسهيلات زندگي همچنين فوق العاده شغل شش ماهه اول سال 54 موردمطالبه شاكي دربند جوچ رديف 19حكم شماره 3277-18/4/54 صادرازناحيه رئيس آموزشگاه عالي جنگل ومرتع منعكس گرديده وطرف شكايت دليل ومدركي كه مسقط حق شاكي ومجوزعدم ايفاءتعهدات مالي سازمان باشدارائه نداده لذاحكم به ردشكايت صادرواستحقاق نامبرده به دريافت فوق العاده هاي مزبوراعلام ميگرددودر موردتفاوت فوق العاده شغل درشش ماهه دوم خواسته ديگرنامبرده چون كسري سي درصدفوق العاده مزبوربراساس تصويبنامه 8312-1/4/54 هيئت وزيران وطبق مقررات صورت گرفته چون تخلفي ازمقررات وتضييع حقي ازناحيه سازمان طرف شكايت دراين موردمشهودنيست لذاحكم به ردشكايت ازاين حيث صادرميگردد.
2-شعبه چهاردهم ديوان دردعوي مطروحه بطرفيت سازمان جنگلهاو مراتع كشوربخواسته فوق العاده شغل درپرونده كلاسه 65/4/49و63/4/210 بشرح دادنامه شماره 675-674 مورخ 18/8/65 چنين راي صادرنموده است طبق ماده 28 قانون استخدام كشوري پرداخت فوق العاده شغل مستخدم رسمي كه با رعايت ترتيبات مقررقانوني تعيين شده الزامي است وامتناع سازمان متبوع مستخدم ازپرداخت فوق العاده مزبورياپرداخت مبلغي كمترازميزان مقررمجوزي ندارد.عليهذااستحقاق شاكي بدريافت تمام فوق العاده شغل پست سازماني موردتصدي بارعايت مقررات مربوط محرزوشكايت وارداست .
3-شعبه نهم درمورددعوي مطروحه بطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشور به خواسته مزايادرپرونده كلاسه 9/63/4و9/61/2447 بشرح دادنامه شماره 87-86مورخ 29/2/63 چنين راي داده است :باتوجه به محتويات پرونده و مقررات تصويبنامه شماره 8312مورخ 1/4/54 واينكه پرداخت فوق العاده شغل مقرردرتصويبنامه تاميزان موردادعاالزامي نيست به ردشكايت اظهارنظرميشود.
4-شعبه نهم درمورددعوي مطروحه بطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشور بخواسته فوق العاده شغل درپرونده كلاسه 9/61/3295بشرح دادنامه شماره 406مورخ 23/10/63 چنين راي صادركرده است :باتوجه به بند13تصويب نامه شماره 8312-1/4/54 وعنايت بمحتويات پرونده استحقاق شاكي بدريافت فوق العاده شغل ازتاريخ 1/1/54 تا1/7/54 محرزوشكايت دراين حدوارد است ليكن ادعاي اومبني برپرداخت حداكثرفوق العاده مذكورهمچنين پرداخت ده درصدحق سرپرستي باتوجه بمراتب مندرج درلايحه جوابيه سازمان طرف شكايت وبسايرمحتويات پرونده واينكه اجابت درخواست شاكي دراين خصوص قانوناالزامي نيست شكايت موجه ومدلل نميباشدوردميشود.بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف مديركل كارگزيني ورفاه سازمان جنگلهاو مراتع كشورطي نامه شماره 1133مورخ 22/1/1366 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 6/7/برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شدوپس ازبررسي آراءمذكوروسوابق امروتبادل نظرو مشاوره واعلام ختم رسيدگي باكثريت آراءاقدام بصدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 741 تا 743
روزنامه رسمي شماره 12452 - 4/9/1366
1

33 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1366/09/04 :تاريخ ابلاغ 1366/07/21 :تاريخ تصويب
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران