تسبيل منافع ،مختص وقف نيست . - - ثبت املاك غيرقابل تملك خصوصي


راي شماره : 396 -11/04/1346

راي شوراي عالي ثبت
اداره اوقاف تقاضاي ثبت رباط شاه عباسي راكردواعتراض به اصل و حدودنشد.ارتش فعلامتصرف است .خالصه طبق ماده 26قانون مدني آنراملك دولت ميداندومنكروقوع عقدوقف است .اوقاف مدعي است ملك عام المنفعه است وطبع ملك مذكورمقتضي وقف است .
راي مورخ 11/4/46شورا:
"گزارش حاكي است موردتقاضاي ثبت دردفترتوزيع اظهارنامه بنام دولت معرفي ونصب پلاك شده واوقاف تصرفاتي نداشته است ،بااين وضع تقاضاي ثبت اداره اوقاف ابطال ميشودوقبول درخواست ثبت ازمتصرف به نمايندگي دولت اشكالي ندارد".
* سابقه *


شرح - درشرح راي 395گفته شدكه تصرف دررباطات مذكوره اماره مالكيت نيست ونيزتسبيل منافع دلالت بروقف نمي كندبلكه وقف دلالت بر تسبيل منافع ميكندودليل وقف وجودندارد.موردازموارداعمال ماده 26 قانون مدني وماده 32قانون ثبت است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه 515
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
65

396 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1346/04/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران