تعارض درتصرف پس از قبول تقاضاي ثبت - - رسيدگي شوري پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود - رسيدگي هيات نظارت پس از انقضاء مواعد اعتراض


راي شماره : 368 - 16/09/1346

راي شوراي عالي ثبت
عده اي تقاضاي ثبت قطعه زمين مزروعي راكه فاقدپلاك بوددرتاريخ 1/2/1319كردندشماره 2479براي آن معين ودرسال 1324تقاضاي ثبت آن بعنوان موقوفه پذيرفته شد.مدارك متقاضيان عبارت است ازاستشهادمحلي - سواد وقفنامه عادي - قبوض رسمي پرداخت ماليات - قراررددعوي راه آهن كه به صورت اعتراض به ثبت آنان دردادگاه مطرح بوده وراه آهن دعوي خودرا استردادكرده بود.
آگهي نوبتي وتحديدي منتشروموعداعتراض بدون واخواهي سپري شد. اداره راه آهن درمحدوده موردتقاضاتاسيسات وتصرفات داردوادعااحيا موات ميكند.
هيات نظارت درتاريخ 28/7/44بعلت عدم رعايت ماده 81 نظامنامه قانون ثبت راي به بطلان تحديدحدودداد.
درتاريخ 14/9/45 تقاضاي ثبت همان ملك ازراه آهن پذيرفته شدكه تقاضاي ثبت مكرربودضمناتصديق شده كه مدتي پيش ازتقاضاي ثبت موقوفه پلاك مذكوردرتصرف اداره راه آهن بوده ومتقاضيان ثبت موقوفه عكس العملي نشان نمي دادندكه اين قرينه جانب مدارك آنان راتضعيف ميكند.
راي مورخ 16/9/46شورا:
"تقاضاي ثبت نسبت به متصرفات راه آهن باطل است ".
نكات توضيحي :
اول - رسيدگي شوراپس ازانقضامواعداعتراض است وهم چنين است رسيدگي هيات نظارت .
دوم - موضوع تعارض درمالكيت ووقفيت (كه درمانحن فيه جاي تعارض درمالكيت وتعارض درتصرف راگرفته است )پس ازقبول تقاضاي ثبت ،مورد توجه وطرح درشوراواقع شده است .
(نظيرآرا348-349-363-367).
سوم - تقاضاي ثبت مكرربدون تعددشماره پلاك پذيرفته شده است .
(نظيرراي 307)
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه 481-482
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
64

368 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1346/09/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران