مرجع وضع مقررات استخدامي اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هيات سه نفره جانشين هيات امناءموسسات فوق الذكراست


تاريخ :7/9/1378 شماره دادنامه :328 كلاسه پرونده :77/158

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه مرجع وضع مقررات استخدامي اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به اذن قانونگذار هيات سه نفره جانشين هيات امناء موسسات فوق الذكر است ، بنابراين وضع شرايط خاصي به منظور ارتقاء مرتبه اعضاء رسمي هيات علمي دانشگاه و موسسات آموزش عالي توسط كميته ارتقاء كه در مقرارت موضوعه تعريف و تبين نشده خارج از حدود اختيارات كميته مزبوراست و بدين جهت مصوبه مورخ 23/7/76 آن كميته مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه/77/158 19/10/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدجعفر حبيب زاده
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 6485/1مورخ 19/8/1376 دانشگاه تربيت مدرس

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، دبير كميته ارتقاء دانشگاه تربيت مدرس پرونده اينجانب را به دليل عدم ارائه مقاله در مجلات معتبر خارج از كشور به دانشكده علوم انساني عودت داده اند0 اين تصميم نمي تواند نسبت به پرونده هاي در جريان تسري پيدا كرده عطف بماسبق شود0 همچنين در آئين نامه ارتقاء مرجع بررسي پرونده افراد ذينفع هيات مميزه است و كميته ارتقاءجايگاه قانوني ندارد و در هيچيك از مقررات و آئين نامه ها بين مجله معتبر علمي داخلي و خارجي تماير يا رجحاني قايل نشده اند و ارائه مقاله محدود به درج در مجله خارجي نشده است و لذا بخشنامه كميته ارتقاء دانشگاه خارج از حدود صلاحيت مرجع مذكور است 0 بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 16485/1 مورخ 19/8/1376 كميته ارتقاءدانشگاه تربيت مدرس مورد تقاضاست 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا و متسشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از اداء توضيحات نمايندگان دانشگاه تربيت مدرس وتوجه به مفاد لايحه دفاعيه تقديمي در جلسه بشماره 3607 مورخ 7/9/1378 و بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي كشور شماره 16016 مورخ 28/11/1378

30

328 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1378/11/28 :تاريخ ابلاغ 1378/09/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران