تصميمات شوراي تزكيه دانشگاه فاقد مبناي قانوني استتاريخ 7/2/1366 كلاسه پرونده ه-64/19 شماره دادنامه 4
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه تشكيل شوراي تزكيه دانشگاه واتخاذتصميم ازطرف آن متكي به قانون نبوده است ،بنابراين دادنامه شماره 618-29/5/1363 صادره از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري ،ازجهت اينكه متضمن ابن معني ميباشد، موافق موازين واصول قانوني ،تشخيص ميگردد.اين راي باستنادقسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري ،براي كليه شعب ديوان وسايرمراجع مربوطدرمواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 7/2/1366 كلاسه پرونده ه-64/19 شماره دادنامه 4

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سيدعيسي اقدسي علمداري
موضوع شكايت :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه اول وچهاردهم درخصوص
آراءشوراي پاكسازي دانشگاهها.
مقدمه :الف -شعبه اول ديوان ،درپرونده 62/1750بشرح دادنامه شماره 64-28/1/63 درخصوص شكايت عيسي اقدسي علمداري نسبت به دوره قطع حقوق مربوط به تصميم شوراي تزكيه دانشگاه كه بعداموردرسيدگي هيئتهاي بازسازي نيروي انساني واقع وحكم به تغييرمحل خدمت شاكي صادرشده به استدلال اينكه چون راي صادره برمحكوميت بوده ودايربربرائت شاكي صادر نشده درخصوص حقوق ومزاياي موردمطالبه حكم به ردشكايت صادرشده .
ب -شعبه چهاردهم ،درپرونده كلاسه 62/649طي دادنامه شماره 618- 29/5/1363مربوط بشكايت آقاي ابوالفضل نمازي بيات ،نسبت به دوره قطع حقوق مربوط به تصميم شوراي تزكيه دانشگاه كه بعداموردرسيدگي هيئتهاي بازسازي واقع وبالاخره باصدورحكم به بازنشستگي باكسرگروه مواجه شده با استدلال باينكه تصميم شوراي تزكيه دانشگاه ،درتاريخ 29/5/1358وقبل از تصويب لايحه پاكسازي مبني براخراج مشاراليه مبناي قانوني نداشته ،باطل و چون قطع حقوق شاكي برخلاف مقررات صورت گرفته ،راي بالزام دانشگاه به پرداخت حقوق ومزاياي معوقه ازتاريخ قطع تازمان صدورحكم اصلاحي هيئت تجديدنظربازسازي صادرگرديد.
بااعلام تعارض آراءصادره ازسوي آقاي سيدعيسي اقدسي علمداري ،هيئت عمومي ديوان عدالت ادراي ،درتاريخ 24/1/1366،برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدفيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره وپذيرش تعارض بشرح زيرباتفاق آراءمبادرت بصدوراي مينمايد.
مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 193 تا 194
1

4 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/02/07 :تاريخ تصويب
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران