دارندگان ديپلم سال پنجم علمي كه در خدمت اداره كل ثبت هستند.تاريخ :20/6/1378 شماره دادنامه :261 كلاسه پرونده :77/385

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به ماده 2 قانون مربوط به اصلاح برخي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1337 كه مقرر داشته ((دارندگان ديپلم سال پنجم علمي كه در خدمت اداره كل ثبت هستند و كلاس اختصاصي ثبت راامتحان داده اندوموفق به اخذ گواهينامه كلاس اختصاصي ثبت شده اند، مي توانند در كلاسه عالي ثبت شركت نمايند)) و نظر به راي شماره 593 مورخ 5/11/1325 شوراي عالي فرهنگ كه ارزش تحصيلي دوره پنج ساله دبيرستان (ديپلم علمي )راازلحاظ استخدامي و خدمت زير پرچم معادل ديپلم كامل متوسطه شناخته است و اينكه دارندگان مدرك تحصيلي مزبور نيز با رتبه دو اداري سابق استخدام شده اند، دادنامه شعبه چهارم بدوي ديوان در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود0اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم الاتباع است 0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه/77/385 20/8/1378
تاريخ :20/6/1378 شماره دادنامه :261 كلاسه پرونده :77/385
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدتقي فلاح
موضوع شكايت و خواسته : اعلام عارض آراء صادره از شعبه 4و14ديوان عدالت اداري

مقدمه : الف شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 62/1576 موضوع شكايت آقاي حمزه بردبار به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته ارتقاء گروه بشرح دادنامه شماره 144 مورخ 29/2/1367 چنين راي صادر نموده است ، نظر به اينكه شوراي عالي فرهنگ بموجب راي جلسه 593 مورخ 5/11/1325 ارزش تحصيلات فارغ التحصيلان دوره پنج ساله (ديپلم علمي ) را در فاصله سالهاي 13351325 از لحاظ استخدام و نظام وظيفه معادل گواهينامه دوره كامل متوسطه استفاده نمايند و اذن در شئي اذن در لوازم آن نيز مي باشد، در ثاني بر اساس مقررات كلاس عالي آموزشگاه اختصاصي ثبت موضوع قانون مصوب اسفند ماه 1337 شراط ورود داوطلبان به كلاسهاي مذكور دارا بودن ديپلم كامل متوسط يا معادل آن ديپلم علمي بوده و دارندگان گواهينامه پنج ساله ديپلم علمي همانند دارندگان ديپلم كامل متوسطه در كلاس عالي ثبت نام نموده و پس از طي دوره دو ساله كلاس مذكور وقبولي در ان طبق نظريه سازمان امور اداري و استخدامي كشور بشرح نامه شماره 92/34 مورخ 23/1/1367 ارزش تحصيلات آنان فوق ديپلم تشخيص و با پايه دو اداري در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استخدام مي شده اند و اين امر در ماده 3 قانون انتقال كارمندان ثبت اسناد به مركز براي طي كلاس عالي ثبت مصوب 26/7/1344 تصريح گرديده است 0 ثالثا" دفتر طبقه بندي مشاغل به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور بشرح نظريه شماره 7297/21 مورخ 26/11/1359 اعلام نموده ، فارغ التحصيلان كلاس اختصاصي ثبت پس از دريافت گواهينامه كلاس مذكورو انجام 8 سال خدمت در مشاغل اختصاي ثبت از نظر دارا بودن مدرك تحصيلي معادل ليسانس شناخته مي شوند0 رابعا" سازمان امور اداري و استخدامي كشور به شرح نامه شماره 92/34 مورخ 23/1/1367اعلام نموده ارزش فارغ التحصيلان كلاس عالي ثبت فوق ديپلم و طبق موافقت شماره 1132/21 مورخ 16/3/1357 آنسازمان با 8 سال تجربه معادل ليسانس تشخيص گرديد و مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درپاسخ استعلام نظر شماره 2110 مورخ 28/10/1359 آن سازمان اعلام گرديده و با نظريه شماره 7297/21 مورخ 26/11/1359 دفتر طبقه بندي مشاغل وسيله سازمان ثبت اسناد در مورد لااقل دويست نفر از مستخدمين سازمان ثبت اجراء گذاشته شده واضافه گرديد فارع التحصيلان اين كلاسه اعم از دارندگان ديپلم علمي وديپلم كامل متوسطه از نظر استخدامي به نحو مساوي رتفار شده است ، بنا به مراتب و مجموع محتويات شكايت وارد تشخيص مي گردد0
ب شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 68/492و69/102 موضوع شكايت آقاي اكبر مختاريان و محمد خباني به طرفيت ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته ارتقاء گروه از9 به 11 بشرح دادنامه شماره 1298 مورخ 7/11/1368و926مورخ 29/7/1369 حكم به ورود شكايت صادر نموده است 0
ج شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/565موضوع شكايت آقاي اكبرمختاريان ومحمد خباني به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته ارتقاء گروه از 9 به 11 بشرح دادنامه شماره 1298 مورخ 7/11/1368و926 مورخ 29/7/1369 حكم به ورود شكايت صادر نموده است 0
ج شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/565موضوع شكايت آقاي محمدتقي فلاح به طرفيت سازمان ثبت اسنادواملاك كشوربه خواسته استفاده از مزاياي ليسانس فارغ التحصيلان آموزشگاه اختصاصي ثبت رشته نمايندگي بشرح دادنامه شماره 1286 مورخ 5/7/1376 چنين راي صادر نموده است ، شاكي مدعي است كه دوره دوم آموزشگاه ثبت را بموجب قانون مصوب اسنفدماه 1337 به پايان رسانيده و بموجب راي شماره 1028 مورخ 3/10/1340 شوراي عالي فرهنگ سابق و نظريه شماره 1132/21 مورخ 16/3/1357 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و تاييديه دفتر بودجه و برنامه و آموزش سازمان ثبت اسناد واملاك كشوربايستي از مزاياي ليسانس برخوردار گردد0 با توجه به متن دادخواست تقديمي و مدارك استنادي و موضوع شكايت و خواسته ونامه مورخ 29/5/1375 مدير كل دفتر بودجه و برنامه ريزي وآموزش سازمان ثبت ، دائر بر اينكه بموجب راي شماره 1028 مورخ 3/10/1340 شوراي عالي فرهنگ وقت آموزش تحصيلي شماره 1132/21 مورخ 16/3/1357 سازمان امور اداري واستخدامي كشور با فارغ التحصيلان آموزشگاه اختصاصي ثبت پس از كسب هشت سال تجريه در مشاغل خاص ثبتي نظير دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس از نظر استخدامي مي توان رفتار نمود و با توجه به لايحه جوابيه 21/215/34 مورخ 29/9/1375 سرپرست اداره كل امور ادراي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور دائر براينكه نظريه هاي شماره 1132/21 مورخ 16/3/1357 و7297/21 مورخ 26/11/1359 دفتر طبقه بندي مشاغل سازمان امور اداري واستخدامي كشوركه اعلام داشته با فارغ التحصيلان كلاسه اختصاصي ثبت در مشاغل تخصصي ثبت از نظر ارتقاء گروه نظير دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس رفتار گردد در خصوص افرادي مي ،باشد كه با داشتن ديپلم كامل متوسطه كلاس مزبور را گذرانده باشند و با ارائه آموزش تحصيلي از وزارت علوم از مزاياي مترتب بر مدرك مزبو ربهره مند گرديه اند و چون نامبرده تا كنون چنين مردكي ارائه ننموده ، بنابراين تسري نظريه مذكور به نامبرده مجوزي ندارد0 نر به اينكه از طرف شاكلي دليل بر اينكه داراي ديپلم كامل متوسطه بوده و مدت هشت سال تجربه در مشاغل خاص ثبتي داشته اقامه وابراز نشده ، مضافا" اينكه اعلام شده نامبدره داراي مدرك پنجم متوسطه بوده و ازوزارت علوم ارزش تحصيلي لازم را ارائه ننموده است خواسته وي بر استفاه از مزاياي ليسانس و استفاده از گروههاي 12و13 كه طي لايحه مورخ 24/11/1375 ارسالي بعدي برخواسته خود اضافه نموده است ، غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر مي گردد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اثكريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي كشور شماره 16003 مورخ 13/11/1378

30
261 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1378/11/13 :تاريخ ابلاغ 1378/06/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران