شك درصدور سندانتقال اجرائي ازلحاظ مقدارموضوع سند. - مزايده مجهول المالك درست است ؟


راي شماره : 230 - 20/08/1344

راي شوراي عالي ثبت
خالصه 5/9 سهم از11سهم قريه اي راباهمه متعلقات وبدون استثنا چيزي فروخت ،مشتري تعهدكردبقيه ثمن رادرهفت سال به هفت قسط بدهدو براي دين خودمبيع رانزدبايع وثيقه نهاد.اجرائيه صادروثالثي درمزايده خريدارشده موقع رسيدگي براي صدورسندانتقال اجرائي مراتب ذيل معلوم گرديد:
اول - دراظهارنامه ثبتي خالصه براي ثبت سهم خالصه (كه بعدابشرح بالافروخته شدوسپس موردوثيقه قرارگرفت )ذكري ازقلعه وقناتي كه درآن قريه واقع است نشده است .درسندبيع قطع هم اشاره اي به قنات وقلعه نشده است فقط عبارت (بدون استثناچيزي )قنات وقلعه رابه قدرالحصه فرا ميگيرد.
دوم - درصورت مجلس تحديدحدوديك قلعه مخروبه ويك رشته قنات بائربراي ملك موردتقاضاتصديق وتحديدشد.قنات شماره مستقل نداشت (ماده 12آئين نامه قانون ثبت ).
سوم - درآگهي مزايده درپرونده اجرائي بالاقدرسهم ازقنات وقلعه ذكرشده است يعني اين امرقبول شده كه ملك واقع دراراضي مشاع محكوم به اشاعه است .اين آگهي باسندشرط مطابق است زيراعبارت (بدون استثناچيزي ) مستلزم تعلق قدرالحصه ازقلعه وقنات بخالصه است .مع الوصف پيش نويس سندانتقال اجرائي بدون قيدقدرسهم ازقلعه وقنات تهيه شدكه مورداعتراض خريدارمزايده واقع گرديدوگفت قلعه وقنات هم به نسبت داخل درمورد مزايده بوده است .
دراين بين ثبت مربوطه راجع به جريان ثبتي قلعه وقنات گزارش وكسب دستوركرد،هيات نظارت راي داد(هرگاه بموجب مدرك تقاضاي ثبت پلاك موردگزارش واظهارنامه ثبتي نزدثبت محل محرزومسلم است كه پلاك مذكور داراي يك قنات ويك قلعه مخروبه ميباشدكه دراظهارنامه وآگهي هاي نوبتي قيدنگرديده ومجاورين ،مبداومظهرقنات رادرملك خودشان تصديق كرده اند وبالاخره قنات وقلعه داخل درمحدوده موردتقاضااست ودرتصرف مالكانه مستدعي ثبت ياقائم مقام اواست ومعارضي دربين نيست دراين صورت اشتباه موثراست بااخذمدارك لازم اظهارنامه راباحضوروامضامتقاضي ياقائم مقام اوازجهت قلعه وقنات وقيدمبداومظهراصلاح وتكميل نموده وسپس طبق شق 7 ماده 25اصلاحي قانون ثبت درتجديدوانتشارآگهي هاي نوبتي باتوضيح موضوع اقدام نمايند)
راي مورخ 20/8/44شورا:
"تنظيم سندانتقال برطبق سندخريداري بي اشكال است نسبت به سهم قلعه مخروبه وقنات بائركه خريدارمدعي است جزمعامله بوده درصورت مخالفت فروشنده رفع اختلاف بادادگاه صلاحيتدارخواهدبود".
* سابقه *

***
شرح - سندخريدقطعي شامل قدرالحصه ازقنات وقلعه بودوسندانتقال اجرائي بايدبه همان ميزان (برطبق آگهي مزايده اي كه شده است )صادرگرددودر نتيجه شكايت خريدارمزايده درست است .اگربايع قطعي مدعي است كه قدر- الحصه ازقنات قلعه رانفروخته بايدبه دادگاه برودچون ادعااوبرخلاف سند است وسندرسمي املاك ثبت نشده دررابطه طرفين معتبراست (ماده 88 قانون ثبت )
راي 229ديده شود.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه 284-286
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
58

230 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1344/08/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران