انتقال حق بيمه وبازنشستگي ازيك صندوق به صندوق ديگربلامانع بوده ومطلق سوابق استخدامي پرسنل سپاه پاسداران قابل احتساب است .تاريخ : 28/1/1378 شماره دادنامه : 7 كلاسه پرونده : 76/126

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1356 مبني بر قابليت انتقال حق بيمه و بازنشستگي از يك صندوق به صندوق ديگر و ضرورت احتساب سابقه خدمت مستخدمان مشمول قانون مذكور و عنايت به ماده 91 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مشعر بر قابليت احتساب مطلق سوابق خدمت مشمولين ماده مذكور از حيث بازنشستگي بخشنامه شماره 16643/7/40/ س مورخ 18/10/72 كه احتساب سابقه خدمت مستخدمان رسمي را مقيد به مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري دانسته است ، خلاف اطلاق مقررات فوق الذكر تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *

شماره ه/76/126 22/4/1378
تاريخ : 28/1/1378 شماره دادنامه 7 كلاسه پرونده 76/126
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقاي اصغر رضائي 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 16643/7/40/س مورخ 18/10/1372 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 0

مقدمه : شاكي طي دادخوواست تقديمي اعلام داشته اند، باعنايت به قسمت اخير ماده 91 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، بخشنامه شماره 16643/7/40/س مورخ 18/10/1372 ابلاغي از معاونت كار گزيني ستاد مشترك سپاه كه در آن قيد شده ( كسورات بازنشستگي بايستي به صندوق سازمان بازنشستگي كشوري واريز شده باشد) ، به نظر مي رسد برخلاف ماده مذكور صادر شده و آن را محدود نموده به طوري كه سنوات خدمتي پرسنل قبل از عضويت در سپاه پاسداران در صورتي به عنوان سنوات بازنشستگي پذيرفته مي شود كه مشخصا"كسورات بازنشستگي ايشان به صندوق بازنشستگي كشوري واريز شده باشد وشامل پرسنلي كه كسورات ياد شده آنها به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز شده نمي گردد0 بخشنامه ياد شده توسط كارگزيني فوق الاشاره مغاير با عدل و نصاف است و باعث تضييع حق افرادي مي شودكه ساليان متمادي در موسسات وابسته به دولت خدمت نموده وكسورات ايشان به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز شده لذا مستدعي است حكم به ابطال بخشنامه ياد شده را صادر فرمايند0
رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3724/5/40/س مورخ 22/7/1377 اعلام داشته اند،
1 - همانگونه كه مستحضر هستيد صندوق بيمه وبازنشستگي كشوري ماهيتا" و اثباتا" صندوق مشتركين دوائر دوليت ذيل الذكر مي باشد0 الف : مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ، مشمولين استخدام كشوري 0 ب : مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ، مستثني از قانون استخدام كشوري كه تابع قوانين تشكيل واستخدامي دستگاه مربوط هستند0
2 - صندوق بيمه بازنشستگي تامين اجتماعي نيز مستندا" به ماده 2 قانون تامين اجتماعي ، ماهيتا" صندوق مشتركين مشمول قانون كار مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي باشند0
3 - با التفات به دلائل و مستندات معنونه علت عدم قبول سنوات خدمتي افرادي كه كسورات بازنشستگي خود را به صندوق تامين اجتماعي واريز نموده اند صرفا" به دليل عنوان صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي واريز نموده اند صرفا" به دليل عنوان صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي نبوده است و در واقع مهيت استخدامي غير رسمي و غير دولتي افرادمشترك صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي بوده است 0
4 - واريز وجوه كسورات بازنشستگي به هر يك از صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي به تنهائي شرط كافي مثبت و موجد حقي براي افراد مشترك هر يك از صندوقهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي به تنهائي شرط كافي مثبت و موجه حقي براي افراد مشترك هر يك از صندوقهاي بازنشستگي نمي باشد و علاوه بر پرداخت وجوه مستخدم رسمي بودن موسسات دولتي و يا وابسته به دولت وهمچنين انتقال سوابق به سپاه پاسداران از ساير شرايط لازم برخورداري از حقوق ماده 91 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي باشد.
5 - با توجه به دفاعيات ابرازي مفاد بخشنامه مورد نزاع ، ماهيتا" مغاير با ماده 91 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به نظر نمي رسد0 صرفنظر از اين امر در حال حاضر ابلاغيه شماره 0791/201/6/ن مورخ 14/7/75 ستاد كل نيروهاي مسلح كه مرجح بر بخشنامه متنازع فيه مي باشد، ملاك اجراي ماده 91 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي باشد ودرواقع موجبي براي رسيدگي به ابطال بخشنامه مورد شكايت كه به طور ضمني نسخ گرديده است ، به نظر نمي رسد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 15878- 9/6/1378

23

7 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1378/06/09 :تاريخ ابلاغ 1378/01/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران