اگرمديون به چگونگي نشرآگهي درروزنامه اعتراض كرده باشدازموجبات تجديدآگهي است


راي شماره : 81 - 27/03/1344

راي شوراي عالي ثبت
درنوبت دوم ازسه نوبت آگهي مزايده يك اجرائيه نسخه هاي يك شماره روزنامه برخي فاقدآگهي وبرخي داراي آگهي بود.مزايده برگزاروخريداري نبودوپيش ازمزايده هم مديون به چگونگي نشرآگهي اعتراض كرده بود.ثبت مربوطه پرسش كرد.
راي مورخ 27/3/44 شورا:
"اشتباه موثراست آگهي بايدتجديدشود".
مرجع :آراشوراعالي ثبت وشرح آن صفحه 103
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
53

81 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1344/03/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران