درزمينه اجراءاجرائيه ماده 34قانون ثبت اگردرآگهي مزايده وثيقه مساحت بصورت اشتباه قيدشده باشد،اين اشتباه موثروبايدآگهي تجديد شود


راي شماره : 80 - 31/05/1346

راي شوراي عالي ثبت
درزمينه اجراءاجرائيه ماده 34قانون ثبت درآگهي مزايده وثيقه كه سه پنجم ازسه حبه مشاع از72 حبه بوددرآگهي مزايده اشتباهاسه پنجم حبه مشاع از72 حبه درج شد.پس ازبرگزاري مزايده وقبل اانقضاءدوماه ماده 25مكرر قانون ثبت به اين اشتباه توجه بعمل آمد.
راي مورخ 31/5/46شورا:
"اشتباه موثراست ".
(مقايسه شودباراي 53-54-58)
مرجع :آراشوراعالي ثبت وشرح آن صفحه 103
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
53

80 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1346/05/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران