مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (توسعه و گسترش سلامت الکترونیکی)

مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (توسعه و گسترش سلامت الکترونیکی)
شماره۱/۳۳۷۴ ۱۴۰۰/۱/۱۵

کلیه دستگاه های اجرایی، کلیه نهادهای بیمه گر درمان و سلامت

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا و تبیین و تسریع در انجام تکالیف دستگاه های اجرایی مربوط به دریافت یا ارائه خدمات سلامت الکترونیکی مبتنی بر احراز هویت و استحقاق سنجی الکترونیکی، نسخه نویسی الکترونیکی و نسخه پیچی الکترونیکی، تقسیم کار نهادی، مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (توسعه و گسترش سلامت الکترونیکی) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه چهار ماده و سه تبصره به­ شرح پیوست ابلاغ می شود.

شایان ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی
مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (توسعه و گسترش سلامت الکترونیکی)

مقدمه

در بیستمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ در تبیین و تسریع شیوه اجرایی شدن مصوبه شماره دو جلسه نوزدهم و تکالیف برشمرده در مصوبه مذکور و به منظور تسریع در انجام تکالیف دستگاه های اجرایی مربوط به دریافت یا ارائه خدمات سلامت الکترونیکی مبتنی بر احراز هویت و استحقاق الکترونیکی، نسخه نویسی الکترونیکی و نسخه پیچی الکترونیکی، تقسیم کار نهادی ذیل به تصویب رسید:

ماده۱ـ به منظور ایجاد هماهنگی نهادی و پیگیری اجرای مصوبات سلامت الکترونیکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، کارگروه هماهنگی و تنظیم مقررات سلامت الکترونیکی با ریاست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و عضویت نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورا، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران، بیمه مرکزی ج.ا.ا. سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی تشکیل می شود.

تبصره ـ آیین نامه داخلی و شرح وظایف آن ظرف مدت دو هفته توسط کارگروه مذکور تهیه و تصویب شده و پس از تائید وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می شود.

ماده۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است به منظور یکپارچه سازی کلیه فعالیت های ارتباطاتی و فناوری اطلاعاتی، زیرساخت های داده ای، توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیکی، پایگاه های داده مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده کاوی هوشمند سلامت و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه سلامت و ارائه خدمات پایه مستمر و پایدار تمام وقت (۲۴*۷) با استفاده از ظرفیت های قانونی هیئت امنای صرفه جویی ارزی و شرکت ها یا مؤسسات ایجادشده ذیل آن، امور «زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی» را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت/مؤسسه) مشخص متمرکز نماید.

ماده۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان بیمه سلامت ایران) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلف اند به منظور ایجاد پنجره خدمات سلامت الکترونیکی در کشور برای آحاد ذینفعان و پیشبرد پروژه های استحقاق سنجی، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی با استفاده از امکانات این سازمان های بیمه گر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نهاد اپراتوری (کارگزار) خدمات سلامت الکترونیکی را جهت اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه هماهنگی و تنظیم مقررات سلامت الکترونیکی تشکیل دهند. مشارکت سایر سازمان های بیمه گر درمان پایه در این نهاد ایجادشده بلامانع است. نهاد (شرکت/مؤسسه) ایجادشده مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی در کشور بوده و مکلف است کلیه اطلاعات ناشی از تراکنش های حوزه سلامت را جهت تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اجرای بند ج ماده (۷۴) و با رعایت بند چ ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.

تبصره۱ـ نهاد اپراتوری مکلف است حداقل ۱۰ درصد از درآمد های خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای به هنگام سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت نماید.

تبصره۲ـ سازمان های بیمه گر پایه جهت ادامه روند ایجادشده و جلوگیری از توقف خدمات در حال بهره برداری موظف اند باهدف ایجاد یکپارچگی، سهولت و هماهنگی در ارائه خدمات خود به مردم و ارائه خدمات تمام وقت (۲۴*۷) اعم از احراز هویت، خدمات استحقاق سنجی پوشش بیمه ای، نسخه نویسی الکترونیکی، نسخه پیچی الکترونیکی و تمهید دسترسی داده های لازم برای ارائه سایر خدمات الکترونیکی در مؤسسات درمانی طرف قرارداد و بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی سلامت اقدام نموده و پس از شکل گیری نهاد هماهنگی و تنظیم گر مقررات حوزه سلامت الکترونیکی با رعایت مقررات آن نهاد و ابلاغیه های نهاد اپراتوری حوزه سلامت الکترونیکی اقدام به ادامه فعالیت در این بخش اقدام نمایند.

ماده۴ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان های بیمه گر پایه و بیمه مرکزی موظف اند گزارش اقدامات خود را در اجرای این ابلاغیه به صورت هفتگی به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد ناظر ارسال نمایند، دبیرخانه شورا گزارش انجام تکالیف و اقدامات دستگاه های ذی ربط در این ابلاغیه را به صورت هر دو هفته یک بار ارائه نماید.

13374 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1400/01/03 :تاريخ ابلاغ 1400/01/03 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان تامين اجتماعي
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران