تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۸ سه‌شنبه،۱ مهر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

شماره۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ۲۹/۶/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
۱ـ محدوده‌ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می‌شود:
الف ـ محدوده‌ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی.
ب ـ محدوده‌ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب‌آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب‌آباد انزلی.
ج ـ محدوده‌ای به مساحت (۲۸۰) هکتار در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، از جنوب به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپرپرد تا رودخانه سفیدرود.
۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یادشده با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و ارایه آن به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می‌باشد.
۴ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20259 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/06/24 :تاريخ تصويب
:موضوع دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزادتجاري-صنعتي وويژه اقتصادي
سازمان حفاظت محیط زیست
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران