تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۸ سه‌شنبه،۱ مهر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شماره۷۲۳۳۱/ت۵۰۹۲۴ک ۲۶/۶/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضـوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ ، به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۹۳ کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ موردمعامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.
ج ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات متوسط باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


2029 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/06/24 :تاريخ تصويب
:موضوع دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزادتجاري-صنعتي وويژه اقتصادي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران