آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور)مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۷ پنج‌شنبه،۲۷ شهریور ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۵


شماره۷۱۶۸۴/ت۵۰۹۴۶هـ ۲۵/۶/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور)
وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
جدول پیوست این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد، جایگزین جدول ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۲۳۶/ت۵۰۳۲۴هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط بر حسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهیانه

ردیف مبلغ وام (ریال) مدت بازپرداخت
(بر حسب ماه) مبلغ هر قسط
(به ریال)
۱ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
۲ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۳ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰ ۲.۶۶۶.۶۶۷
۴ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۵ ۳.۱۴۲.۸۵۷
۵ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰ ۳.۵۰۰.۰۰۰
۶ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۵ ۳.۷۷۷.۷۷۸
۷ ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰
۸ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵ ۴.۱۸۱.۸۱۸
۹ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰ ۴.۳۳۳.۳۳۳
۱۰ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۵ ۴.۴۶۱.۵۳۸
۱۱ ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۰ ۴.۴۲۸.۵۷۱
۱۲ ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۴ ۴.۵۹۴.۵۹۵
۱۳ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۸ ۴.۷۴۳.۵۹۰
۱۴ ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۲ ۴.۸۷۸.۰۴۹
۱۵ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۶ ۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۶ ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۰ ۵.۱۱۱.۱۱۱
۱۷ ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۴ ۵.۲۱۲.۷۶۶
۱۸ ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۸ ۵.۲۰۴.۰۸۲
۱۹ ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۲ ۵.۳۹۲.۱۵۷
۲۰ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۶ ۵.۶۶۰.۳۷۷
۲۱ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۰ ۵.۹۰۹.۰۹۱
۲۲ ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۴ ۶.۱۴۰.۳۵۱
۲۳ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۸ ۶.۳۵۵.۹۳۲
۲۴ ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۲ ۶.۵۵۷.۳۷۷
۲۵ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۶ ۶.۷۴۶.۰۳۲
۲۶ ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۰ ۶.۹۲۳.۰۷۷
۲۷ ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۴ ۷.۰۸۹.۵۵۲
۲۸ ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۸ ۷.۲۴۶.۳۷۷
۲۹ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۲ ۷.۳۹۴.۳۶۶
۳۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۶ ۷.۵۳۴.۲۴۷
۳۱ ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰ ۷.۶۶۶.۶۶۷
۳۲ ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۴ ۷.۷۹۲.۲۰۸
۳۳ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۸ ۷.۹۱۱.۳۹۲
۳۴ ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۲ ۸.۰۲۴.۶۹۱
۳۵ ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۶ ۸.۱۳۲.۵۳۰
۳۶ ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷۰ ۸.۲۳۵.۲۹۴
۳۷ ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷۵ ۸.۲۸۵.۷۱۴
۳۸ ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۰ ۸.۳۳۳.۳۳۲
۳۹ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۵ ۸.۴۸۶.۴۸۶
۴۰ ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۰ ۸.۶۳۱.۵۷۹
۴۱ ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۵ ۸.۷۶۹.۲۳۱
۴۲ ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰ ۸.۹۰۰.۰۰۰
۴۳ ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۵ ۹.۰۲۴.۳۹۰
۴۴ ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱۰ ۹.۱۴۲.۸۵۷
۴۵ ۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱۵ ۹.۳۰۲.۳۲۶20255 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/06/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران