الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۷ پنج‌شنبه،۲۷ شهریور ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۵


شماره۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ ۲۳/۶/۱۳۹۳
الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و بنـد (ز) مـاده (۸۰) قانون برنامه پنجـساله پنجـم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن اضافه و تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ کارفرمایان مذکور در این ماده می‌توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه‌های پیش‌بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه‌های مترتب شامل پنجاه درصد حق بیمه سهم کارفرما و پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلق تا احراز شرایط بازنشستگی را رأساً پرداخت نمایند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

2025 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/06/19 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران