اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و وارداتمرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۰ دوشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۰
اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره ۶۳۱۳۱/ت ۵۰۷۲۱ هـ ۵/۶/۱۳۹۳
اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۷۰۵۹۷/۶۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
در بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ عبارت «و یا حواله ارزی» پس از عبارت «اعتبار اسنادی گشایش شده» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20240 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران