اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۰۸

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲
شماره۵۹۵۹۶/ت۵۰۹۳۰هـ ۲۹/۵/۱۳۹۳
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۹۲ـ۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


20234 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران