تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۷۰۳
چهارشنبه،۱۵ مرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۸ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام
شماره۵۹۵۵/۹۳/دش ۵/۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام
(مصوب جلسه ۷۴۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام» که در جلسه ۷۴۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر علی دل‌پیشه به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام انتخاب می‌شود».
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


20218 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران