مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع موضوع افزایش محدوده شهر کاشان


مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۷۰۵ یکشنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۲۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع موضوع افزایش محدوده شهر کاشان

شماره۳۰۰/۲۵۱۳۴ ۱۵/۵/۱۳۹۳
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای مصوبه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ و پس از استماع گزارش دبیرخانه موارد زیر را درباره موضوع اراضی شرکت فتح‌المبین کاشان مصوب نمود:
۱ـ شورای عالی با الحاق این اراضی به محدوده شهر کاشان مخالفت نموده و این موضوع را فاقد هرگونه توجیه کارشناسی می‌داند.
۲ـ شورای عالی شهرسازی و معماری استقرار کاربریهای مجاز در حریم شهر را در اراضی مذکور مجاز دانسته و در همین رابطه مقرر می‌دارد:
۱ـ۲ـ طرح تعیین کاربریهای مذکور توسط شرکت فتح‌المبین تهیه و حداکثر ظرف مدت سـه ماه پس از اعلام این مصـوبه جهت طی مراحـل استانی به مراجع ذیـربط ارسال گردد.
۲ـ۲ـ تعلل شرکت فتح‌المبیـن در تهیه طرح بند ۱ـ۲ به منزله انصراف از استفاده از این اراضی تلقی شده و پس از آن هیچگونه حقوقی برای شرکت مذکور نسبت به این اراضی متصور نخواهد نمود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

20227 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران