تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۷۰۱
دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد
شماره۵۳۸۴/۹۳/دش ۲۴/۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد
(مصوب جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد » که در جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر مرتضی هاشم‌زاده‌چالشتری به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد انتخاب می‌شود».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

20212 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران