تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۷۰۱ دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج

شماره۵۳۸۲/۹۳/دش ۲۴/۴/۱۳۹۳
(مصوب جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج » که در جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر رضا چمن به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج انتخاب می‌شود».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


20212 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران