تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح


مرجع تصویب: معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور
شماره ویژه نامه: ۶۹۸ پنج‌شنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۴
تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

شماره۱۰۷۶۲/۰۷/۹۳ ۲۴/۴/۱۳۹۳
جناب آقای سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست رونوشت نامه شماره ۳/۲۵۱۲/ط مورخ ۷/۴/۱۳۹۳ رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص «تعیین نصاب معاملات در مناقصات» جهت صدور دستور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس ـ عبدالعلی میرکوهی

شماره۳/۲۵۱۲/ط ۷/۴/۱۳۹۳
تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح
به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن م، نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:
۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش معاملات کوچک یعنی یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند، لیکن در مناطق عملیاتی سقف آن تا بیست برابر معاملات کوچک خواهد بود.
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر معاملات کوچک (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از بیست برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود.
ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجراء خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.
ج ـ نصاب معاملات موضوع بند الف در سال ۱۳۹۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی20204 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/4/7 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمانهاي نيروهاي مسلح
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران