اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۹۷
سه‌شنبه،۲۴ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۲ اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
شماره۴۳۴۰۳/ت۴۵۶۲۸هـ ۲۲/۴/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۱/۳۴/۱۱۷/۲۴۲۰۵ مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد:
اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۳۷۵/ت۳۹۹۸۵هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در مـاده (۱)، پس از عبارت «از ادغام» عبـارت «و تجدیدنظر در ساختار» اضافه می‌شود.
۲ـ در ماده (۷)، واژه «، اجرا» حذف و در بند (الف) ماده مذکور عبارت «با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» حذف و در بند (هـ) و تبصره ذیل بند (ط) واژه «سازمان» به واژه «سازمان‌ها» اصلاح می‌شود.
۳ـ در ماده (۸)، پس از عبارت «سازمان موظف است حساب» عبارت «صاحبان سهام شرکت شامل سازمان تأمین خدمات درمانی و» اضافه می‌شود.
۴ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۲) اضافه می‌شود:
تبصره ـ رعایت مصوبات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ترکیب شورای عالی و هیأت مدیره الزامی است.
۵ ـ در بند (ز) ماده (۱۵)، عبارت «و تصویب اساسنامه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به عبارت «با رعایت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا» اصلاح می‌شود.
۶ ـ در ماده (۱۶)، عبارت «که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند» و تبصره(۲) ماده یادشده حذف و شماره تبصره(۳) به تبصره (۲) اصلاح می‌شود.
۷ـ بندهای (۶)، (۸) و (۹) ماده (۱۸) حذف و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح می‌شود.
۸ ـ ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۹ـ اعضا و رؤسای مجامع عمومی شرکت‌ها و سازمانهای زیرمجموعه با رعایت اساسنامه آنها توسط شورای عالی انتخاب می‌شوند.
۹ـ در بند (و) ماده (۲۱)، پس از عبارت «برنامه‌های مصوب» عبارت «و اساسنامه‌های آنها» اضافه می‌شود.
۱۰ـ در ماده (۲۴)، عبارت «سازمان اضافه و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.» به عبارت «سازمانها اضافه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.» اصلاح می‌شود.
۱۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۸) اضافه می‌شود:
ماده ۲۸ـ این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا لازم‌الاجراء می‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


20202 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/4/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران