ی ی ی ی ѐ یی Ԙی یICMM


ی:
ی : ۶۹۳ ی۱۵ ی ۱۳۹۳

۲۰۱۹۴
ی ی ی ی ѐ یی Ԙی یICMM

۲۱۶۷۲/۱۹۴ ۳/۴/۱۳۹۳
ی ی Ϙ ی
ی ی ی ی
۱۸۶۸۱۴/۴۸۱۶۳ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ی ی ی (۱۲۳) ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ICMM ی ی ی ی ی ϡ ی ی ۵/۳/۱۳۹۳ یی ی ی ی.
ی ی ی ی یی

۳۵۵۱۳ ۱۱/۴/۱۳۹۳
ی یی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی (ICMM) ی ی ی ی ی ی ی ۲۸/۳/۱۳۹۳ یی ی ی ی ۲۱۶۷۲/۱۹۴ ۳/۴/۱۳۹۳ ی ی ی ʡ ی ی.
ی ی

ی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ICMM
ی ی یی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی ی . یی یی ʐ ی ی ی یی .
۱ () (۱۸) ی ی ی ی ی ی (۱۳۹) ی ی ی ی (۵) (۳۰) ی (۷۷) ی ی ی ی .
۲ ی ی ی یی ی ی (۳) (۹) ی ѐ ی یی ی.
() (۱۵) ͘ ʻ یی ڻ ی.
ѐ یی Ԙی ی
ی ѐ یی Ԙی ی
ی
۱
۱ ی ی ی یی Ԙی ی Ԙی ѐ یی Ԙی ی ی.
۲ ی ی ی ͬی ʘی ѐی ی ѐ یی Ԙی ی ی یی ی یی Ԙی ی ی ѐ ی ی.
یʬ
۲ یʬی ѐ یǬی Ԙی ی :
) ی یی ی ی ی ی Ԭی Ԙی یی ی ʬ
) ی ی ی یی Ԙی ی
) ی ی یی یӝی ی ϡ Ԙی ی ی ی ی ی ԝی Ԙی یی
) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ԝی Ԙی یی э ی
) ی ԝی Ԙی یی ی ی ی یی یی Ԙی یی ͻ
) ی ی ی Ԭǡ ی Ȭی ی ی Ԙی ی ی ی Ԙی ǁ ی ی ی
) ی Ӭی Ԙی یی ی ی یϐ ی ی ԬǺ
) ی ی یی ی ی یی ی ی ی.
) ی ی ѝیی Ԙی ʬی Ԙی یی یی ی ی یی ی ی ی Ԭی ی ǘی ی
) ی ی ی ی یی یی ی یں
) ی ی Ԙی ی Ԙی ی ی ی ی یی ی.
ی Ԙی ی
۳ Ԙی ی ی یʝی ی ی ی :
) یʬی یա ی ی ی ی ی ی ی ی.
) یԐی Ԙی Ԙی ی ی یجی ی
) یی یی یʬی ی ییی ی ی јی ی
) ییԬی Ԙی ی
) Ԙ ی Ԙی ی ی
) یی ییی ی ی ی
) ی ی ی
) یʬی Ԙی ی ی یʬ Ԙی ی ޝИ یϺ ی یی یی ییی یی ی ی ی یȝی ی ی ی ی .
) یʬی јی ی یی یʬی Ԭی Ԙی ی
) ی یʬیی .
ی یʝی ی ی ی .
ی یی ی
۴ ی ی ی یʬǡ ѐ یی Ԙی ی ی ی :
) ѐی ی ی یی Ԙی ی. ی یی ʬی ѐ ѐ .
) ѐی ʬی ی یی Ԙ ییǡ ی ԡ ی ی ی Ԙی یء ی ی .

۵ ی ی یј ѐ یی Ԙی ی ʘی . ی ی ی ѐ ی-ی Ԙی ی .
ʬی
ی
۶
۱ ѐ یی Ԙی ی Ԙ ʬیی ی ی ی ی ی .
۲ ʝی (۱) ی ی ѐ ی ی Ԙی ی ی ی:
) ی یی Ϻ
) ی ی ѐ ی یی ʬی ی . ی ی ǘی ی .
۳ ѐ یی Ԙی ی ی یی.
۴ ی ی ی ی ییی ی ی .
۵ ی ی ی ی ی ی ی. ʬ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی .
۶ ی ی ی ͘ ی یϐی ی ϡ ѐ یی Ԙی ی ی ͘ ʡ ی ی یی ی ی ی یϐی ѐ ی . ͘ یی ی یϐی ϡ ی ی ی یϐی ѐ یی Ԙی ی ی.
۷ ʬی :
) ʬی ی ی ی یϐی ی ی ی ی
) ی ی یی Ԙی ی یی ی ی ی ی Ԙی یی .
۸ ی ی ی یј ی یی ی ی ی ی ʡ ѐ یی Ԙی ی . ѐ ی ی ی .
۹ ی ی ی ѐ یی Ԙی ی . یی ی ی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی . ǘ ی ی ѐ ی ی ی Ԙی یϡ ی ی ی ی ی . ی ی یی ʬی ی ی ǘی ی .
۱۰ ی ی ی ϡ ی. ی ی ی ی ی ی :
) ی ی ی ی ی ʬی ی
) ѐی ی یی Ԙی ی ی ی Ԙی ی یی ی ی ی ی Ԙی یی ѐ یی Ԙی ی
ǐ ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ϡ ѐ ی یی ی یϡ ی㬐یی .
ی ʡ ѐ یی Ԙی ی ی یϡ ѐ ی ی ی ی ی ی ی ѐ ѐ.
ی ی
ی ѐ یی Ԙی ی
۷
۱ ی ѐ یی Ԙی ی:
) ی ی ی ی ی یی Ԙی ی ی ʡ یی ی.
) ی ی ی ی یی ییی ی ی ѐ یی ی یی.
) ی ʬی ѐ ی ی ȁ ی .
) یϐی ѐ یی Ԙی ی یی ی .
) ی ʬی ی .
) ی ѐ یی Ԙی ی یʬ ی یј ی ی ی یʝ ی .
) ی یʬ ی ی .
) ی ی ی ی ѐ ی ی Ԙی ی ی ی ʬی ѐ ی.
۲ ی ی ی ѐ ی ѐ یی Ԙی ی ی یј ی ی یی Ԙی ی ѐ ʡ یی ی یی . ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی ی یی.
ѐ یی Ԙی ی
۸ ѐ یی Ԙی ی :
) ی
) ی ی ی ی یی Ԙی ی .
ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ѐ . ی ʬی ѐ ی ی ی ی ȁ ی .
ی ی
۹
۱ ی ی ی یϐی ѐ یی Ԙی ی Ȑی.
۲ ی ی ی ی ʬی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی .
۳ ی ی ی ی ی ی Ԙی یی . ی ی ی ی Ԙی یی یی ییی ی ی یی ی . ی ی ی ی یј ژ . ǐ ی ʬی ѐ ј ϡ ی یی .
۴ ی ی ی ǡ یϐی ی ی ͘ ѐ یی Ԙی ی .
۵ یϐی ی:
) ی ی ѐ Ԙی یی .
) ѡ ی ی ی Ԙی ی ϡ ی ی.
) ʬی ی ی ی ی ی ی ʡ .
یј
۱۰
۱ یј:
) ی ی ѐ ی ی. ی ی ѐ ی ی ی ی ی .
) ی ی Ԙ Ԙی یی ی ی ی . یԐ ѐ یی Ԙی ی ی یј ی یی یی .
) ی ی ی ی .
) ی ی ϡ یј ی ی ی ʬی ѐ یی Ԙی ی ی.
۲ یј ی:
) یʬی ѐ یی Ԙی ی .
) یی ی ی ѐ یی Ԙی ی یی ی ј ی ی .
) ی ی ی یʬ ی یی ѐ یی Ԙی ی ی ی یʬی ѐ یی Ԙی ی .
) یی ی ѐ یی Ԙی ی . ی ѐ ی ی ی ی ی ی-.
) ی ی ی ی Ԙی یی .
) ی ی ی Ӭی ѐ یی Ԙی ی ی ی یی ی ʬیی ی ی ѐ یی Ԙی ی .
) ʬی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ʬی ی ެ ѐ ی یی ی ی ی ی ی.
) ی ی ѐ ی ѐ ی ی ی یј ی ی یی ی ی Ԙی ی ی ی یی ی ی. ی Ԭ ی ی ѐ ی ی ی ѐ ی ی . ی ی ی یј ی یی ی.
) ی ی Ԙی ѐ یی Ԙی ی ییی ی ѡ ی.
) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی. ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی.
) ی ی 䐝ϐ ی یی ی ی ی ی ی Ԭی Ԙی یی ی ی یی ی ی ѐ یی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی. ی Ӂ یی ی یی ی.
) ʬی ѐ یی Ԙی ی ی ی.
) ʬی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی-.
) ی ی ی ی ی ی ʬی ѐ یی ی :
۱ یی ј ʝی یϐ ی ی ی ی ј ی ی ی ی
۲ ی ی یی یʐی
) Ԙی ی ی .
) ѐ ی Ԙی ی ی
یј
۱۱ یј:
) ѐ ی ی یј ی ی ی یј ی. ی ی ѐ ی ی ی ی ی .
) ی Ԙ یی یی Ԙی یی ی ی ی . ǐ ی ϡ ی ی ی ی ی ی .
) ی یј ی ʡ .
) ی ی ی ی ی ی.
) ی ی ی یј ی ѐ ی یј ی ی ی ی .
یј یی
۱۲
۱ ی ѐ یی Ԙی ی ی یی Ԙی ی ѐ یϡ ی ی یј ی.
۲ یј:
) ی ی Ԙی ی Ԙی ی ی ی ی ی Ԙی یی ی ی.
) ی ی ی ʘی ی یی ی ی ی ی ی (ی یј ی ی ی ).
) ی یی یʬی یی ی .
) ی ی ی ی ی.
ی Ԑ
یϐ ʬیی ѐ یی Ԙی ی ی
۱۳
۱ ی یی ی ی ی ی ی ѐј ی ی ѐ یی Ԙی ی یʡ ی ی ی .
۲ ͘ ی ѐ یی Ԙی ی ی یی ی ی ʡ ی ی ѐی یی Ԙی ی ی ی ی Ԙی ی ی ییی ی یј ѐ یی Ԙی .
۳ ی ی ʬی ی ی یی ی Ԙی یی ی ی ی ʬ یی ȁ. ی ی ی ј ϡ ѐ یی Ԙی ی یی ی . ی ی ǘی ی .
یϐ ی یی ی ی
۱۴
۱ ی یی ی ی ی یی ѐ ی :
) یϐ ی یی ی ی ی یϐ ی یی ی ی یʬ ی ی ی ی یʝی .
) یϐ یی یی ј ی ی Ԙی یی ј ی ی Ԙی ی ی ی یی ی.
۲ ʬی ی ی ی ی ѐی یی ی ی Ԙی ی یی ی یј ѐ ی ی Ԙی ی .
۳ ی ی ʬی ی ی یی ی Ԙی یی ی . ی ی ی ј ϡ ѐ یی Ԙی ی یی ی . ی ی ǘی ی .
ی ی یی ԝی Ԙی ی یʝی یϐ ی ʬی ی
۱۵
۱ ی ی یی ԝی Ԙی ی یʬی یϐی ی ʝی یϡ یی ѐј ی یʬی ی ی یی Ԙی ی ی Ԙی یی ی ی ی ی ی :
) ی ی .
) ی ی ی ѐ یϡ ی ی ی یی ی ͘ی ی ѐј .
) ѐی ی ʬیی ی Ӭǡ ی ی یی ی ی ی ی یی ϡ ی ی ѐ یی Ԙی ی ͘ ǡ ی ی .
۲ ی Ԙی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ј .
ی Ԑ
۱۶
۱ ی ʬی ی ѐ یی Ԙی ی ی Ԙی یی ی ی ی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی .
۲ یی ی Ԑ یϡ ی ی Ӭیی یʬی Ԙی ی ی ی ی یϐ ی ԝی Ԙی یی ی ی.
۳ یی یј ѐ یی Ԙی ی یϡ ی Ӭیی ی یی Ԙی یی ʬی ی ی ی ʝ ی Ԙی ʝی ѐ یی Ԙی ی .
ی ی ѐ یی Ԙی ی
јی ѐ
۱۷
۱ ѐ ی ی ѐ یی Ԙی ی Ԙ ی :
) ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ʬی ѐ .
) ی ی ی ی ʝی ѐ .
) ی ی ی ی ی ʝی ѐ .
) ی ی (ی یی) ی ی ʬی ѐ ј ی.
) یј ѐ یی Ԙی ی ј ی.
) یј ѐ یی Ԙی ی ј ی.
) ی ییی ی ј ی.
) یјی ی ј ی.
) یј یی ј ی ی ی ی ی ی یی.
۲ ی ѐی ѐ ی ی یی ی ی ی ی.
۳ 䐬ϐ ی یی ی ʬی ѐ ی یј Ԙی ی ی ѐ ی .
۴ ی ی ی ѐ ی ѐ ی ی ی ϡ ی ی ǘی ی ( ۱۳ ۱۴ ).
۵ ی ی ѐ ( ی ی) ی ϡ ی ѐی ی یی Ԭیی .
۶ ѐ یی ی.
ی ی
۱۸
۱ ی ی ی ییی ی ѐ یی Ԙی ی ی یј .
۲ ی ی ی ی :
) یϝی ͡ ی ی㬐یی ی یԝیی ی ی یی .
) ی ی ی ی ی ی ی ی㬐ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی ϝی .
) ی㬐یی یی ی ی ی ѐ ی ی.
) ѐ یی Ԙی ی ی ی یϝی ی ی ی㬐یی .
ی ی㬐یی ی ی ی یی .
۳ ی ی Ԙ ی :
) ی ی ѐ یی Ԙی ی.
) ی ی
) یј ѐ یی Ԙی ی.
ی ی ی ی ی ی ϡ ی. یј ѐ یی Ԙی ی ی ی ی㬐یی ј .
۴ ی ѐ یی Ԙی ی ی ʘ یј یј ی ی ی Ԙی . ی Ԙی ی ی ǘ ی . ی ی ی ʘ ی Ԙ ی Ԙی .
۵ ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ѐ ی-ی Ԙی ی یј ی ی ی ی.
۶ ی ی ی ی ی ʬی ѐ یی Ԙی ی ی .
۷ ی㬐یی ی ی ی ǘی یی. ǐ ϡ ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی㬐یی . ی ی ی ی ی.
۸ ʬی ی ی یј ی یی ی ی ی ی. ی ی ی. ی ѐ یی Ԙی ی یј ی ی ی .
۹ ǐ یϐی ی ی ی یی ی یј ی ѐ یی Ԙی ی ی ϡ یј ی Ԙ ی ی ی .
ی ی
۱۹ ( ی ǘ ۲۰۰۹ ۱۳۸۸)
۱ ی ی یی یј ی ی ی ѐ یی Ԙی ی . ی ی ی یی ی ѐی ی ی ی ی ی ی ʬی ی ی ی ی ی یی یی ی ѐ ی ی Ԙی ی ј ی. ی ی یʬی ی ییی ی یϬ. ی ی ی یј ی.
۲ ی ی Ԙ یӡ ی ی ی ییی ی ی ی.
۳ ی ی ی:
) ی ی یʬی ی :
۱ Ԙ .
۲ Ԙ ی
۳ ی ی یی ی یʬی ی ی .
) یј ی ѐ یی Ԙی ی ی ǘ ی ی ی ʡ یϺ ی ی ی .
) ی ی ی ی ʝ ʺ
) یӝی یی ی یی Ԙی یی .
) ϡ ی ی ی ی ی ی .
) ی یʬ ی ی ی ییی ی ѐ ی .
) ʬ ј ی ی ی ی یی ی ی ی ј یی.
) یی ی ی ی یی ѐ یی Ԙی ی ی ʡ ی ی. ی یی ی ی ی ی یی ی ϝی یј یی ی.
) ی ѐ یی Ԙی ی یی ی ѐ ی یی ѐ یی Ԙی ی ی ی .
) ʬی ی ی ی.
) یی ی ی یی یی ی ی ی ی یј ی. ی -ی ی ی ی ی.
) ی Ԙی ییی ی ی یј ѐ ی .
۴ ی ی ی:
) ی ی ی ی ی یј ѐ ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ѐ ی ی ی ی .
) ی Ԙ Ԙی یی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی ی ی ی .
) یی ی ی ی ی ʡ ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ʬ ј .
) ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی .
۵ ی ی ی ی:
) ی ی Ԙ ی ی یʬی ی ی. ی ی ی ی ی یی ی.
) ی ی ی ی ی ی ی.
) ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی یی ی.
ییی ی
۲۰ ( ی ǘ ۲۰۰۹ ۱۳۸۸)
۱ ѐ ی ی ی ی ی ی ی یј ی Ԙی ییی ی ی ی ی Ԙی ی ی. ی ییی ی ی ی ی ی ی یی ی. ی ی ییǡ ی ی ی.
۲ یی ی Ԙ ی :
) ی ی ی ی ی ی یј ѐ ی یϺ ی ی Ԙی یی ی . ی ی ی ی ی .
) ی ی ی یی ی ی ی ی
) ی ی ی ی ی ی ی ییی ی یی .
۳ ی یی ی ی :
) یј ی ی ی یی
) ی ی ی ی ی ی ی
) ѐ یی ی یی Ԙی یی ͡ ی ی
) ی Ԙی یی ʬی . ی ییی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی.
۴ ی یی ی:
) ʬ ѐ یی Ԙی ی .
) ی ی .
) ʬ ѐ یی Ԙی ی یʬ ی یی ی ی ی ی. ی ԡ ی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ԙی ی.
ѐ
۲۱
۱ ѐ Ԙ ی ѐ یی Ԙی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی یј ی.
۲ ѐ ی ѐ یی Ԙی ی Ԙی ی.
۳ ی ѐ :
) ی ʬی ѐ
) ی یی ѐ
) ی ʬی ی ی ی ϡ ی ј ی ی ѐ
) ی ی یی ѐ Ґ .
ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی
۲۲
۱ یј ی ی ی ی ی ی ی 坘ی Ԙی :
) ی ییی یʝیی ی یʬی ی .
) ی ی ی ییϐیی ی ی یј
۲ ی ی Ԙ ی ی یی ѐ ی ی ܘی ی ա ی ی ی ی ی ی .
۳ 嬘ی ʡ ی ی ی Ԙی یی ی. ی 嬘ی ʘی ی ی Ԙی 嬘ی ی یј ی. јی ی ی . ѐ ی-ی Ԙی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی .
۴ ی ی Ѭی ی یј ی یی یј ی. ی 嬘ی ی یی ѐ .
۵ یј ی ی ی Ԙی јیȡ یʬ ی 嬘ی ی ѐ یی Ԙی ی ی. ی ی ѐ یی ی ی.
۶ 嬘ی یی:
嬘ی یی یј ѐ یی Ԙی ی ی Ԙی ی. -ی یی ی ی یј یی ʬی ی. 嬘ی ی ی ی یј ی یی ی ی . 嬘ی یی ی ی ʬی یی ѐی یϬی ی. ی Ԙی 嬘ی یی ی یی ی. ی یی ی ی 坘ی یی ی یی ی. ی Ԑ ی 坘ی یی ی 坘ی یی ی یʬی ی 嬘ی یј ی ی ی ی.
۷ ی ی ی:
嬘ی ی ʬییی ѐ یی Ԙی ی یی ی ی ی یј ی ʬ ی ی ییی Ԙی . ی ی ی ی ی 嬘ی ی ی. ی ی ی ی ȁی ی ی. یј ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی ѐ یϡ ی . ی ی ی ی یی ی ی . یʬ ی ی ی ی ی ی ј ی ی. ی 嬘ی ی ییی ی ی 嬘ی یی یј ϡ ی ѐ یی Ԙی ی . ی یی ی ѐ یی Ԙی ی ی . 嬘ی ی ی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ѐی یʬی ی ی (ǡ ی ی ی) ȁ. Ӭی ی ی ʬی ی. ی 嬘ی ی یј ی یʬی ی ی ی ی 嬘ی ی.
ی ѐ یی Ԙی ی
۲۳
۱ ی ѐ یی Ԙی ی Ԙ یј یј ی ј ی . ی یی ی ی یј ی ی ی ی.
۲ ی ی :
) ی ی ییی یی ی یј
) ј Ԙی ی
) ی یی Ԙی یی
) ی ѐی ی Ԙی ییǡ ʬی ی یی ی ی یی ی Ԭی Ԙی یی
) ی ѐی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی
ی ی یʬی (۲) (۴) . ی ی ی یی ی ی یʡ ѐ Ԭ ی ѐ ی ی ی ی ی.
ی ѐ
ʬی ѐ ی ѐی
۲۴ ѐ یј ی ѐ ی ی ی ی ی ެ ѐ ی. ѐی ی ѐی ی ʬ ی.
ی
۲۵
۱ ѐ ی ѐی ی ی Ԙی ی Ԙی ی.
۲ ی ی ی ی ی ѐ . یʬی یԬیی (۲) ی ی ی ی یی ی ی ی:
) ی ی ی ѐ یی Ԙی ی
) یی ی
) ی یی ѐ یی Ԙی ی
) ی ی یј ی یی
) јј یј یј ی ی ی ی ی ییی ی ی ی
) јی ی ی ییی ی
) ی Ȭ ی ѐ یی Ԙی ی Ԭی
) ی ی Ȭی ѐ یی Ԙی ی
) یی ی 㘬ی ی ʬی
) یی یʬی ی ی
) ѐ یی Ԙی ی
ی
۲۶
۱ یی ی ѐ یϡ ی ѐی ی Ԙی ی یی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی ѐ یϡ ѐ ی ѐ ی.
۲ ی ی ی ی ی ѐ :
) ی ѐ یی Ԙی ی
) ی ی یی Ԙی ی
) ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی یی ی ی ی .
ެ
۲۷
۱ ѐ ѐ ی ϡ ѐ ی ެ ѐ .
۲ ی یϐ ی ʬی ی ѐی ی ی - ی .
یی
۲۸ ѐ یی Ԙی ی ی ی ǘی ی ی ی ǘی ی ی㝐یی یی. ǘی (۵۰%) ی یԡ ی . ی ی یی䝘 .
یی ی

۲۹
۱ ѐ یی Ԙی ی ی یʬی ی ϡ یʡ .
۲ یء ی ی ی ی ی.
۳ ی ی ی ی:
) 㘬ی ی ʬی Ԙ ʬی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی ެ یی ی.
) ی ی ی ی ی یی
) ی ی Ԭی ی ی ѐ یی Ԙی ی
۴ ѐ یی Ԙی ی یј ѐ ΐ ʡ یی ی. یј ی ѐ یی Ԙی ی  یی. ѐی ی یј ی :
) ی Ȭ ی یی ی ی ѐ. ѐ ی یϐ ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی یј Ȭی ی ѐ ی. یȡ ی ѐ یی Ԙی ی ی ی . ʘی ѡ یј ی یϐ ی ʬی Ԭی ی ی ѐ ی ی ی ެ .
) ی ی ی یی ی ی ѐ ی ی.
۵ ییی یԝیی ϡ ی ی ی یʝی ی ѐ یј یی . ی ی یј ی ی ѐ یی Ԙی ی یی یی ی. ی ی یی ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی ی ی ѐ ی.
۶ یی ی Ԙ ی ی ʬی ی ی ی ی ی ی ی . Ӭǡ ی ی یј ی ی ی ѐ یی Ԙی ی یی. ѐی ی ӝ ѐ ی. یј ی ی ی ی .
ی
ی
۳۰
۱ ѐ ی ی ی ی ی .
۲ ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ԙی ی ی ی ی ʝ ی یی ی ѐ یی Ԙی ی یј . ی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی یی ی ی یی ی ѐی ی یϐ ی ی ی یʝ ی ی ی ی.
۳ ی یی ی ј ѐ یی Ԙی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ެ ѐ . ی یǁی ی یϐ ی .
۴ یی ی ی یј ی ی یی ی ی ی .
۵ ی یی ی ی ی ެ ی ی ی :
) یی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ϡ ی ʺ
) ی ی ǘی ǘی ی ی ی .


۳۱
۱ ѐ یی Ԙی ی ی ѐ 䝁ی .
۲ ی ی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی یی ی ܘی ی ی ی ی ی یی ی ѐ یی Ԙی ی یј . یی ی ј ی ی یی ی ی یی ی ѐی ی یϐ ی ی ی ی ی ی ی ی.
۳ ی یی ی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی ی ј ی ی - ی. ی ی ی ѐی یϐ ی ی ѐ یی Ԙی ی .
۴ ییی ی ی ѐ یی Ԙی:
) یی یϐ ی ѐ یی Ԙی ی یی ی ی ی ʺ
) ی ی ǘی ی ی .
یی

ی ی
۳۲
۱ ی ی یی ی ѐ یی Ԙیی .
۲ ی یی ی ی ی ʬ ی ѐ یی Ԙی ی ی یϡ ی یی ی یϡ ی.
۳ ی یی ی یی یی (ʘی) ی یј یϐی ѐ یی Ԙی ی ی ی ی ʬی ی. یј ی (ʘ) ی ѐ ی ی ی ϡ ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ۲۸/۳/۱۳۹۳ یی ی ی.
ی ی ی ی یی20194 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/3/5 :تاريخ تصويب
:موضوع
:دستگاه اجرايي


Copyright 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


ϐ