بخشنامه در مورد كسور ريالشماره 12412.20
تاريخ 51.1.7

چون با مطالعاتي كه بعمل آمده تبصره 25 قانون بودجه سال 38 موضوع دريافتي كسور كمتر از 10 ريال طبق ماده 95 قانون محاسبات عمومي تبديل به كسور ريال شده و بموجب ماده 98 همين قانون مقررات مخالف و مغاير با قانون محاسبات عمومي لغو شده و يكي از اين مواد مغاير هم تبصره 25 قانون بودجه سال 38 است عليهذا باتوجه به مراتب فوق مفاد دستور شماره 16836ـ38.6.1 از تاريخ اجراي قانون محاسبات عمومي مصوب ديماه 49 قابل اجرا نيست و بايد مفاد ماده 95 قانون محاسبات عمومي اجرا شود.
از طرف وزير دارايي
هادوي

12412 :شماره انتشار بخشنامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1351/01/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران