اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴

وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۵۹
چهارشنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۸۲ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴
شماره۱۷۲۷۱۴/ت۵۰۱۸۱ک ۱۶/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند:
در تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند از (۱۷۲۰۰) هکتار به (۳۴۷۰۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهورـ اسحاق جهانگیری

20082 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/10/3 :تاريخ تصويب
:موضوع مركز ملي فضاي مجازي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران