مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران

مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۶۵۶
شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۷۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران
شماره۳۰۰/۶۱۶۳۰ ۱/۱۱/۱۳۹۲
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ خود درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران را در دستور کار قرارداد و مقرر نمود:
۱ـ ظرف دو ماه طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران در جهت انطباق با طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد. بدین منظور کمیته‌ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شود و پیشنهاد خود را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید. از نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مطلع در جلسات دعوت شود.
۲ـ در این مدت شهرداری تهران هیچ پروانه ساختمانی که مغایرت با طرح تفصیلی مصوب جاری داشته باشد، حتی اگر پیش از این، مصوبه کمیسیون ماده ۵ را دارا باشد صادر نخواهد شد.
۳ـ در مورد باغات پهنه R۲۴۱ موضوع بند ۵ مصوبه مذکور، در این مدت هیچگونه پروانه‌ای صادر نگردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

20073 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/10/30 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي اسلامي شهر تهران
شهرداري تهران
شوراي شهرسازي و معماري استان تهران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران