مقرراتي از قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي


ماده 5ـ شوري مي تواند براي انجام وظايف مندرج در اين قانون از خدمات اشخاص و كارشناسان و متخصصان استفاده نمايد و ميزان حق الزحمه يا دستمزد و اجرت آنان را توسط وزير علوم و آموزش عالي با جلب نظر قبلي شوراي حقوق و دستمزد براساس آئيننامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت نمايد.
تبصره ـ پرداخت حق الزحمه به كادر آموزشي دانشگاهها طبق قوانين و مقررات مالي و استخدامي دانشگاه مربوط خواهد بود.
ماده 6ـ وزارت علوم و آموزش عالي مجاز است وجوهي را كه بعنوان حق شركت در امتحانات نهايي يا تخصصي فنون پزشكي از طرف شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تعيين مي شود وصول طبق آئيننامه اي كه از طرف وزارت علوم وآموزش عالي تهيه خواهد شد به مصرف پرداخت حق الزحمه تهيه طرح سؤالات و تصحيح اوراق امتحاني و مراقبين وبازرسان امتحانات و فوق العاده سفر و هزينه مسافرت آنها برساند.
ماده 7ـ كليه وجوهي كه بعنوان حق شركت در امتحانات موضوع اين قانون وصول مي شود در حساب مخصوص خزانه نزد بانك مركزي ايران متمركز مي گردد.
ماده 8ـ براي پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به برگزاري اين امتحانات كه از محل درآمد فوق الذكر طبق اين قانون انجام مي شود حساب پرداخت جداگانه اي بنام وزارت علوم و آموزش عالي در بانك مركزي ايران مفتوح مي شود وخزانه وجوه لازم براي پرداخت هزينه ها را از حساب مربوط طبق تقاضاي ذيحساب وزارت علوم و آموزش عالي بهحساب پرداخت انتقال مي دهد.
ماده 9ـ استفاده از حساب پرداخت موضوع ماده 8 براي تأديه هزينه هاي مربوط به برگزاري امتحانات با امضاي وزيرعلوم آموزش عالي و ذيحساب وزارت مزبور يا نمايندگان آنها بعمل مي آيد.
ماده 10ـ تشخيص و تسجيل كليه هزينه ها از درآمد اختصاصي موضوع اين قانون بعهده وزير علوم و آموزش عالي مي باشد.
ماده 11ـ حساب درآمدها و هزينه هاي موضوع اين قانون بايد طبق دستورالعمل هاي مربوط به حساب درآمداختصاصي در حسابهاي ماهانه وزارت علوم و آموزش عالي منظور و با اسناد و مدارك به وزارت دارايي ارسال شود.

8325 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1352/05/27 :تاريخ ابلاغ 1352/05/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران