تعهد ضمن طلاق و رجوع در عده - تبديل تعهد


راي شماره : 530 - 3/7/1345

راي شوراي عالي ثبت
مردي زن خود را طلاق داد و درسند طلاق تعهدكرد مهررا به اقساط معين بدهد. سپس درعده رجوع كرد. زوجه به تصور اينكه انتفاء طلاق مستلزم انتقاء تعهد مزبور است به استناد سند نكاح اجرائيه براي وصول تمام مهرصادركرد. شوهر به صدور اجرائيه اعتراض كردبه اين استدلال كه تعهد مزبور تعهدي است مستقل كه مورد قبول زوجه بوده ورجوع درعده موجب از بين رفتن آن نيست ودر واقع تبديل تعهد (به حسب كيفيت پرداخت )شده است . مديرثبت اعتراض راوارددانست ولي هيئت تجديدنظرراي بدوي رافسخ كرد.
راي مورخ 3/7/45 شورا:
"راي تجديدنظرمخدوش وموضوع ازلحاظ شكايت شاكي محتاج به رسيدگي دادگاه است ".
***
نكات توضيحي :
اول - به اعتراض بصدوراجرائيه دادگاه رسيدگي مي كندنه ثبت و رسيدگي بدوي وتجديدنظردراين موردوموردراي 529 كه خارج ازصلاحيت آنان بوده بي اثراست .
دوم - درمانحن فيه اساساازجهت ديگري رسيدگي قضائي لازم است وآن اين است كه بارجوع درعده تعهدضمن طلاق ازبين ميرود؟
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه 651
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
69

530 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1345/07/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران