اصلاح تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران


شماره ویژه نامه: ۶۳۱
دوشنبه،۲۰ آبان ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۰۹ اصلاح تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
شماره ۱۳۷۹۰۵/۴۹۳۱۹ ۱۵/۸/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
وزارت نفت
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۵۵/ت۴۹۳۱۹ هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۲، عبارت «هشتاد و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و شصت و دو (۲۶۲/۴۵۶/۸۹)» به صورت عبارت «هشتاد و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و شصت و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۶۲/۴۵۶/۸۹)» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

20009 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/8/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت نفت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران