تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد میرمحمدی به عنوان استاندار یزد

وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۳۰
چهارشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۰۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد میرمحمدی به عنوان استاندار یزد
شماره۱۳۵۸۹۳/ت۴۹۸۳۲هـ ۱۲/۸/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد میرمحمدی به عنوان استاندار یزد
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود:
آقای سیدمحمد میرمحمدی به عنوان استاندار یزد تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

2005 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/8/8 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران