مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشان

مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۶۰۹
یکشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۵۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشانشماره۳۰۰/۳۴۶۷۵ ۲۲/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ خود موضوع الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشان را مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
مقرر گردید کمیته منتخب شورای عالی شامل آقایان: مهندس مجیدی، مهندس اسدی، مهندس غراوی، مهندس باقری و معاون محترم امور عمرانی استانداری اصفهان طرح پیشنهادی را مورد بررسی مجدد قرارداد و تصمیم کمیته مذکور به عنوان تصمیم شورای عالی ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی


19951 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/5/21 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران